Подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за ремонт в ДФСГ "Интелект” - Плевен" - pleven.utre.bg

Подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за ремонт в ДФСГ "Интелект” - Плевен"

15 декември 2016, 10:06 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Плевен

Проектът ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР)

Кметът на Община Плевен Георг Спартански подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ „Интелект” - Плевен”, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. (ОПРР), приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, Компонент 2 „МОН и общини, на чиято територия са разположени професионални училища с изключение на доминиращите направления „Ветеринарна медицина”, „Горско стопанство” и „Растениевъдство и животновъдство”. Стойността на проекта възлиза на 1 399 992,00 лв., а общата му продължителност е 30 месеца, информират от пресцентъра на местната управа.

Предвидената подкрепа по ОПРР 2014 – 2020 г. е за подобряване на материално-техническата база и ще спомогне за по-лесната интеграция и социализиране в обществото в процеса по обучение, както и за последващо успешно реализиране на пазара на труда на учащите се.

Инвестициите в настоящата образователна инфраструктура на ДФСГ „Интелект” - Плевен ще имат като непосредствен резултат подобряване на качеството на образователната среда и съответно повишаване на нейната атрактивност. Обновяването на материалната база ще доведе до цялостно подобряване на учебния процес и ще улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на младите хора. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети ще се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение, както и за намаляване процента на преждевременно напусналите сферата на образованието, с оглед бъдещата им професионална реализацията на пазара на труда.

Интервенциите ще включват цялостно обновяване на образователната институция (включително прилежащите дворни пространства).

Съответните проектни дейности предвиждат прилагане на енергоефективни мерки съгласно направено обследване за енергийна ефективност, издаден сертификат за енергийни характеристики на сградата на ДФСГ „Интелект”, както и на технически паспорт за същата след проведено обследване за установяване на техническите й характеристики, с цел постигне клас на енергопотребление „C”.

С изготвения инвестиционен проект ще се реализират СМР, водещи до топлинно изолиране на пода и външните стени, подмяна на дограмата (външна) с PVC дограма с двоен стъклопакет – нискоемисионно външно стъкло; топлоизолация на покрива чрез полагане на топлинна изолация; повишаване ефективността на отоплението чрез подмяна на горивната система и подмяна на част от тръбната инсталация; ремонт и реконструкция на ВиК инсталации; боядисване; ремонт на подови настилки, подмяна на осветителните тела в класните стаи, зали, библиотека, зала за съвещания, физкултурния салон; доизграждане на системата за видеонаблюдение на класни стаи и кабинети, ключови точки от коридори, стълбища, фоайета, училищния двор и спортните площадки.

Ще се осигури достъпна среда до и в сградата на образователната институция,  като част от строително-монтажните работи  чрез изграждане на вътрешен асансьор с три спирки, ремонт на съществуващата рампа за хора в неравностойно положение, както и адаптиране на част от съществуващите санитарни възли в такива, достъпни за хора с увреждания.

Ще се проведат мероприятия по вертикалната планировка на ДФСГ "Интелект", целящи ремонт и възстановяване на оградите на дворното пространство, в т.ч. тези на игрища; ремонт на компрометирани участъци от прилежащите тротоари и частична подмяна на настилките на футболното, баскетболно и волейболно игрища, оформяне достъпа до тях; облагородяване на дворното пространство чрез подобряване на алейната мрежа и възстановяване на цветни и тревниКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета