Близо 700 000 лева за подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени в Плевен - pleven.utre.bg

Близо 700 000 лева за подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени в Плевен

13 юни 2017, 14:22 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Факултетът по медицина на МУ–Плевен спечели проект по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Факултетът по Медицина към Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) подписа договор № BG05М2OP001–2.009-0031-C01 за реализиране на проект „Създаване на център за обучение на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени към Факултет „Медицина“ на МУ-Плевен“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Безвъзмездната финансова помощ по проекта е на обща стойност 695 631,34 лв., а срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, до 31.12.2018 г.

Екип по управление и изпълнение на проекта

Ръководител на екипа по управление и изпълнение на проекта е проф. д-р Мария Средкова, а координатор е доц. д-р Галя Ставрева, заместник-ректор по научноизследователска дейност; с членове на екипа - доц. д-р Пенчо Тончев, администратор научноизследователска дейност; Анелия Луканова, счетоводител и Илиян Йончев, юрист.

Основни и специфични цели на проекта

Основната цел на проекта е да надгради функциониращото докторантско училище на МУ–Плевен със специфични дейности и курсове, необходими за развитието на докторантите, специализантите, младите учени и преподавателите към Факултет „Медицина“.  По този начин ще бъде създаден център за подкрепа на развитието на докторанти, специализанти и млади учени, който ще осигури високо качество на тяхното обучение в съответствие с потребностите на пазара на труда и изграждане на икономика, основана на знанието.

Специфичните цели на проекта са повишаване на мотивацията на докторантите, специализантите, преподавателите и младите учени във Факултет „Медицина“ за академична и научноизследователска кариера чрез предлагане на иновативно и качествено обучение;  създаване на условия и възможности за научноизследователска кариера чрез поддържане на устойчиви партньорства между Университета и научноизследователски и бизнес структури в областта на медицината, фармацията и общественото здраве на регионално и национално ниво; повишаване на качеството на научните разработки чрез подобряване на условията за обучение и научноизследователска работа.

Целева група на проекта

Целевата група по проекта включва общо 84 лица, от които 29 докторанти от факултет „Медицина“ на МУ–Плевен; 40 специализанти; 5 млади учени и 10 преподаватели към същия факултет. Целенасочената подкрепа за професионална реализация в научната кариера ще мотивира младите хора за завършване на докторската програма и за придобиване на научна специалност. В резултат на изпълнението на дейностите по проекта, те ще получат по-качествено обучение и възможности за професионална реализация в научната сфера. Благодарение на създадени по-добри условия за работа, на проведените курсове за повишаване на квалификацията и достъпа до специализирано оборудване, докторантите ще имат възможност да разгърнат научния си потенциал.

Представителите на целевата група ще имат възможност да завършат курсове за повишаване на квалификацията им по теми, които не са заложени в основните им докторски програми. Предвидени са средства за участие в международни научни форуми, което за голяма част от докторантите е невъзможно без институционална подкрепа.  Заложени са също така средства, с които докторантите и младите учени да публикуват своите научни резултати и да подготвят дисертациите си. Подкрепата за публикации в научни списания с импакт фактор ще им даде възможност да представят научните си разработки пред по-широк кръг колеги. Създаването на контакти с бъдещи работодатели и сродни научноизследователски организации в хода на изпълнение на дейностите по проекта, ще улесни включването на докторантите в научни колективи по университетски, национални и международни проекти.

Основни дейности по проекта

Основните дейности, чрез които центърът ще осигурява подкрепа за развитието на докторантите,  специализантите и младите учени във Факултет „Медицина" на МУ-Плевен са: разработване на учебни програми и провеждане на курсове по “Ключови компетенции за успешна научна кариера” и „Персонализиран подход в предоперативната подготовка и оперативното лечение на пациенти чрез минимално инвазивна хирургия, базиран на образни реконструкции, 3D визуализация и виртуална симулация“; провеждане на обучение за участие и подготовка на научноизследователски проекти, трансфер на технологии и управление на интелектуалната собственост; практическо обучение по програма „експериментална наука“. Ще се осигури необходимата подкрепа за индивидуалното научно и кариерно развитие на лицата от целевата група. Ще се провежда активна промоция на докторантите, специализантите и младите учени пред потенциални работодатели и партньори в бъдещи съвместни проекти. Дейностите по информация и публичност ще бъдат провеждани както на ниво организация, така и сред широката общественост чрез организиране на пресконференции и кръгли маси. Ще бъде създаден специализиран уебсайт на проекта, който ще осигурява възможност за популяризиране на дейностите и за комуникация между ръководството на проекта и целевата група; както и профил за публикуване на материали от страна на участниците от целевата група и форум за дискусии.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета