Съветниците ще вземат решение по актуализация на стратегическата карта за шум на Плевен - pleven.utre.bg

Съветниците ще вземат решение по актуализация на стратегическата карта за шум на Плевен

28 юни 2017, 12:02 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Общинският съвет заседава по 28 точки през юни

По предварителен дневен ред от 28 точки заседава през юни Общинският съвет на Плевен. Сесията е на 29 юни /четвъртък/ от 09,00 часа в сграда „Гена Димитрова“. Проектът за дневен ред и предложенията, които ще бъдат обсъждани, са публикувани на страницата на ОбС - Плевен / https://obs.pleven.bg/bg// в раздел „Заседания“ /“Заседания на Общински съвет“ / https://obs.pleven.bg/bg/test3/.

Точка първа и втора в предварителния дневен ред са предложения за промяна в състава на зам.-председателите на Общинския съвет и състава на една от постоянните комисии. И двете предложения са в резултат на направени промени в групата общински съветници „Патриоти за Плевен" с протокол от 30.05.2017 г. от заседание на групата. От групата предлагат Николай Николов Маринов за зам.-председател на Общинския съвет на Плевен на мястото на избрания за народен представител д-р Калин Поповски. Второто предложение е за увеличаване състава на постоянната комисия по „Бюджет и финансова политика" от 9 на 11 души и в нея да влязат общинските съветници Светослав Доков и Николай Николов Маринов.

Общинският съвет ще разгледа три предложения, касаещи изменения на свои наредби. Всички постоянни комисии към Общинския съвет обсъдиха на заседания в началото на седмицата предложението за приемане на нова Наредба №11 за символите, почетните знаци и отличията на Община Плевен. Вносител на предложението на предстоящата сесия е Постоянната комисия по култура, вероизповедания и международна дейност към Общински съвет - Плевен. За обсъждане на сесията влиза предложение и за изменение и допълнение на Наредба № 4 за рекламната дейност на територията на община Плевен и Наредба №15 за реда и условията за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на общината.

Част от предварителния дневен ред е точка за преобразуването на Общинско предприятие „Център за градска мобилност“ - гр. Плевен в „Център за градска мобилност“ ЕАД със 100 % общинско имущество, при запазване седалището и адреса на управление към настоящия момент. Един от мотивите, посочен от вносителя в предложението е, че при търговските дружества Общинският съвет има по-голяма възможност да изисква отчетност и да извършва контрол, чрез годишни доклади и чрез назначаването на органите на управление.

Съветниците предстои да вземат решение и за избор на експерт - счетоводители за три от общинските дружества - „Тролейбусен  транспорт“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕАД.

На заседанието в четвъртък ще бъде обсъдено и предложение за сформиране на временна комисия за установяване на нуждите от сграден фонд на читалищата в община Плевен. С Решения № 1477 от 20.08.2007 г. и №1530 от 25.09.2007 г. на Общински съвет Плевен е предоставено безвъзмездно право на ползване общински недвижими имоти - частна и публична общинска собственост на читалищата на територията на община Плевен, както следва: НЧ „Н.В.Ракитин", НЧ „Христо Ботев", НЧ „Извор", НЧ „Пробуда 90", НЧ „Парашкев Цветков", НЧ „Развитие", НЧ „Лик", НЧ ,Дросвета" с. Ясен, НЧ „Просвета - 97" с. Радишево, НЧ „Изгрев 29" с. Опанец, НЧ „Пробуда - 27" с. Буковлък, НЧ „Наука 27" с. Брестовец, НЧ „Просвета 1907" с. Бръшляница, НЧ „Хрсто Ботев 27" с. Коиловци, НЧ „Климент Бранитски" - гр. Славяново и НЧ „Паисий Хилендарски" - гр. Славяново. В изпълнение на взетото решение са сключени договори за предоставяне на сгради - общинска собственост, които изтичат в края на септември тази година. В тази връзка е необходимо да се извърши преглед на общинския сграден фонд и да се установят нуждите на всяко читалище от ползване на сграда. В тази връзка се прави и предложението за сформиране на временна комисия с представители на Общинския съвет и на общинската администрация. Идеята е тази комисия да извърши преглед на предоставения сграден фонд и излезе със становище за нуждите на всяко читалище, както и за статута на предоставените сгради - общинска собственост, използвани за нечиталищни нужди.

Общинските съветници предстои да вземат решение и по актуализация на стратегическата карта за шум на град Плевен. Съгласно чл. 4, ал. 5 от Закона за защита от шума в околната среда, стратегическите карти за шум се преразглеждат и при необходимост се актуализират и одобряват най-малко веднъж на всеки 5 години от датата на одобряването им от компетентния орган. Задължение на всяка агломерация с население над 100 000 жители е да актуализира стратегическата си шумова карта в срок до 30 юни 2017 г.

Част от дневния ред са още предложения за сключване на договор за кредитна линия от „Инжстрой“ ЕООД; за учредяване на безвъзмездно право на ползване на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД върху сгради в жк „Сторгозия“ и жк „Дружба“; предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на Българско национално радио на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ част от третия етаж в сградата на ул. "Васил Левски" №144; за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост в сградата на Автогара Плевен; др. Очакват се решения и по поредица от предложения, касаещи подробни устройствени планове и отдаване под нам на имоти - публична общинска собственост.

Последните две точки в дневния ред на юнската сесия са две питания от общински съветници. Вносителите са Петя Василева и Николай Николов МариновКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета