Експертите на РИОСВ – Плевен провериха 97 обекта през юли, събраха 4200 лв. от наказателни постановления - pleven.utre.bg

Експертите на РИОСВ – Плевен провериха 97 обекта през юли, събраха 4200 лв. от наказателни постановления

04 август 2017, 10:35 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Издадени са 5 наказателни постановления и една заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух

Експертите от Регионалната инспекция по околна среда и водите в Плевен са извършили през юли 98 проверки – 40 извънредни и 58 планови на 97 обекта. Дадени са 24 предписания. За констатираните административни нарушения са съставени 4 акта. Издадени са 5 наказателни постановления и една заповед за възобновяване на текуща санкция за замърсяване на атмосферния въздух.

Събраните суми по издадени наказателни постановления за периода са в размер на 4200 лв. от едно физическо и четири юридически лица. Събрани суми от наложени санкции са в размер на 52 лв.

Постъпили 9 сигнала и за всички са предприети необходимите действия – проверка на място, отговор, препращане по компетентност. След проверка е установено, че три от сигналите са основателни, два са неоснователни, четири са препратени по компетентност. Направени са 7 извънредни проверки за незаконен добив на инертен материал и унищожаване на крайречна растителност в защитени зони, по сигнал и във връзка със Заповед № ПД – 422/19.06.2107 г на МОСВ и Постановление от 04.07.2017 г. на Окръжна прокуратура – Плевен. Не са констатирани нарушения. Издадено е становище за окончателно съгласуване от РИОСВ – Плевен на представена коригирана и допълнена програма по чл. 27 от ЗЧАВ на община Троян, с план за действие до 2020г. за намаляване нивата и достигане на нормите за КАВ по показател ФПЧ10.

Извършени са четири планови проверки на защитени територии – ПЗ „Находище на окременени стъбла и пънове от вековна иглолистна гора от сем. Таксодиеви в местността „Калето“, с. Ставерци, ЗМ „Чешмата“, земл. с. Байкал, ЗМ „Голият връх“ и ЗМ „Дреновица“, земл. с. Сухаче, относно спазване на режимите, определени в Закона за защитените територии и заповедите за обявяване. Нарушение е констатирано само в ЗМ „Дреновица“ – незаконна сеч на липови дървета с цел събиране на билката „лист липа“. За установеното е уведомена Районна прокуратура Червен бряг.

В РИОСВ – Плевен са постъпили 114 уведомления за Горскостопански план и програми за сечи в общински и частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори.

Издадени са 9 Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС. Постановени са 53 Решения по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони.

Етикети
ПлевенРИОСВ


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета