Прекратиха делото по жалбата на кмета срещу решението на ОбС-Плевен за конкурса управител на ДКЦ III - pleven.utre.bg

Прекратиха делото по жалбата на кмета срещу решението на ОбС-Плевен за конкурса управител на ДКЦ III

25 октомври 2017, 12:56 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    АС-Плевен

С Определението по делото подадената жалба е оставена без разглеждане, като недопустима

С Определение № 1216 от 23.10.2017 г. Административен съд - Плевен прекрати производството по АД № 877/2017 г. по описа на съда, образувано по подадена жалба от Кмета на Община Плевен срещу Решение № 709/25.09.2017 г. на Общински съвет - Плевен, относно проведен конкурс за избор на Управител на „ДКЦ ІІІ - Плевен“ ЕООД.
С Определението по делото подадената жалба е оставена без разглеждане, като недопустима, се посочва в определението на АС – Плевен.

Съдията – докладчик по делото, е приел за установено, че жалбата, подадена в хипотезата на чл. 45, ал. 8 от ЗМСМА, е редовна, но е недопустима за разглеждане по същество, като подадена срещу акт, който не подлежи на оспорване по реда на АПК. Съображенията за това са следните:

Оспореното решение е взето на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, съгласно който в правомощията на общинските съвети като органи на местно самоуправление е приемането на решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и избирането на представителите на общината в техните органи.
В конкретния случай се касае до отказ на Общински съвет – Плевен да утвърди протокола от заседание на Комисията за провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ ІІІ – Плевен“ ЕООД - гр. Плевен. Не се спори по делото, че лечебното заведение е търговско дружество, чийто едноличен собственик на капитала е Община Плевен.

Решенията на общинските съвети по чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, с които упражняват правата си на едноличен собственик на капитала на търговски дружества с общинско имущество, не са индивидуални, общи или нормативни административни актове по смисъла на АПК. В общата разпоредба на чл. 45, ал. 3 от ЗМСМА е предвидена възможност за оспорване на актовете на общинските съвети пред административните съдилища, на които обаче са подведомствени само споровете за законосъобразност на административните актове на общинските съвети – чл. 128, ал. 1 от АПК. Други актове на общинските съвети, приети като гражданскоправен субект и отнасящи се до гражданскоправни отношения, не са административни и не подлежат на съдебно оспорване по реда на АПК. Решенията по чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, каквото е и оспореното Решение №709/25.09.2017 г., е волеизявление с гражданскоправен характер на собственика на капитала в еднолично търговско дружество, а не акт на разпореждане на орган на власт, в това му качество. Утвърждаването на протокола на комисията за класиране на кандидатите, респ. неутвърждаването му, е свързано с определянето на управителя на лечебното заведение и в този случай общинският съвет не действа като орган на власт, а като упражняващ правата на собственика на капитала. В този смисъл е и константната съдебна практика. Тази правна природа на оспореното решение на Общински съвет - Плевен обуславя недопустимост на жалбата, по която е образувано настоящото съдебно производство.

Наличието на подлежащ на оспорване акт е абсолютна процесуална предпоставка за съдебно производство. Липсата му води до недопустимост на образуваното такова. Ето защо жалбата на кмета на община Плевен е недопустима за разглеждане на основание чл. 159, т. 1 от АПК, се казва в Определението на АС - Плевен.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета