ДФСГ "Интелект" - Плевен с нов, модерен облик - pleven.utre.bg

ДФСГ "Интелект" - Плевен с нов, модерен облик

11 декември 2017, 17:03 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Плевен

  • Снимка:
    Община Плевен

  • Снимка:
    Община Плевен

От общината информираха как протича ремонтът на гимназията

Почти година след като на 13.12.2016 г. бе подписан Договор за безвъзмездна финансова помощ за проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ДФСГ "Интелект" – Плевен” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна ос 3 "Регионална образователна инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, са изцяло приключили дейностите по организиране, провеждане и възлагане на обществени поръчки, обезпечаващи всички необходими и предвидени за пълното и качествено изпълнение на проекта дейности. Същите са насочени към извършването на основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки в сградата на ДФСГ "Интелект", ведно с осигурен строителен надзор, мерки за публичност и информация, независим финансов одит. За целта са сключени съответните договори с изпълнители за конкретните посочени по-горе дейности.

Фирма „Артстрой” ООД е изпълнителят, отговорен за осъществяването на проектиране, авторски надзор и последващо извършване на ремонт  (СМР и ЕСМ) на обект ДФСГ „Интелект” - Плевен.

С бързи темпове се изпълняват строително-монтажните работи, които реализират  на практика изработеното проектантско решение, предвиждащо инвестиции, свързани с въвеждане на мерки за намаляване разходите за енергия; изпълнение на дейности за ремонт и реконструкция на сградите и на прилежащото дворно пространство и дейности за подобряване на достъпа на хора с увреждания, чрез изграждане на нова и доразвиване на съществуващата достъпна среда. Предвидените мерки ще допринесат за постигане на  цялостното обновяване на ДФСГ „Интелект” като в перспектива ще се повиши качеството на образователните услуги, достъпността и привлекателността на обекта, ще се създадат предпоставки за развитие на младите хора и задържането им в училище. Подобрените условия в учебното заведение, модерните класни стаи и кабинети ще се отразят благоприятно на мотивацията на учениците за по-добро и по-активно обучение с оглед бъдещата им професионална реализация на пазара на труда.

Върху обекта на интервенция - ДФСГ "Интелект", се осъществяват мероприятия по реновиране на най-големия от общо четирите корпуса, съставящи архитектурния комплекс на училището.

Подменена е дограмата (външна) с PVC дограма с двоен стъклопакет – нискоемисионно външно стъкло. Поставена е топлоизолация на покрива чрез полагане на топлинна изолация, изградена е асансьорна клетка, монтирано е съвременно осветление и е обновена електроинсталацията. Ремонтирани и адаптирани са част от санитарните възли, реконструирани са  ВиК инсталациите, коридорите, част от класните стаи  също са реновирани и естетизирани. В близък план се очаква да се повиши ефективността на отоплението чрез изградената газова инсталация за захранване на котелното помещение, подменените  горивни системи и част от тръбната инсталация.

Приложените до момента, макар и частични, енергоефективни мерки, вече дават видими резултати. Освен подобреният статус на сградния фонд, положителни промени се отчитат и в икономически аспект - част от режийните разходи бележат спад, като размерът на реализираните икономии се очаква да расте с оглед на бъдещото отопляване на сградата чрез природен газ в съчетание с останалите приложени мерки за енергийна ефективност.

Осъществените модерни инженеро-технически и технологични решения върху обект ДФСГ "Интелект” ще потвърдят ефективността и ефикасността на вложените инвестиции. Строително - монтажните работи на обекта продължават.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета