Местният парламент заседава за последно тази година - pleven.utre.bg

Местният парламент заседава за последно тази година

28 декември 2017, 06:40 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Предложеният дневен ред включва 24 точки

Последното за тази година заседание  на Общински съвет - Плевен ще се проведе днес от 09,00 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 24 точки.

На заседанието отново влиза за обсъждане предложението за приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен, и честотата на извозването на съдовете през 2018 година.

Съветниците ще разгледат още предложение за определяне представител на Община Плевен в комисия за изработване на областна здравна карта; предложение относно разпределение и възлагане на превозите по транспортни схеми за междуселищни автобусни линии; Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Плевен за 2017 г.; др.

Последните три точки от предложения дневен ред за декември включва и питания от трима общински съветници.

ДНЕВЕН  РЕД :

1. Предложение относно определяне представител на Община Плевен в комисия за изработване на областна здравна карта.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно освобождаване на член на Съвета на директорите на „Мизия 2000” АД.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет  - Плевен

4. Предложение относно разпределение и възлагане на превозите по транспортни схеми за междуселищни автобусни линии.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

5. Предложение относно приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци  и чистотата на територията на Община Плевен, и честотата на извозването на съдовете през 2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Плевен за 2017 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, съгласно одобрен Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Плевен, през 2018 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно приемане на оперативен план с мерки за овладяване процеса на съхнене на иглолистните култури, настъпил вследствие на болести, вредители и други повреди и причини.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно промяна в дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество с направления природо-математически, приложно-технически, хуманитарно-обществен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно дофинансиране на маломерни паралелки в СУ„Христо Ботев”, гр. Славяново.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно продажба на общински недвижим имот незастроен урегулиран поземлен имот УПИ І, кв.88, с. Гривица, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно учредяване право на надстрояване на съществуваща жилищна сграда върху общински недвижим имот в град Славяново, УПИ ХІV-189, кв.170.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно учредяване право на пристрояване към жилищна сграда върху общински недвижим имот в с. Опанец – УПИ ХХVІ, кв.17.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот VІ-666.1090 и поземлени имоти с идентификатори 666.9, 666.4 и 666.32, попадащи в границите на УПИ VІІ в кв.428 по плана на гр. Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І – За жилищно строителство, гаражи, клуб на обществено политически организации, подземни гаражи и трафопост в кв.444 по плана на гр. Плевен и улици по регулация между ок 248 към ок 205 и ок 246 към ок 247.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 12752.58.1 и ПИ 12752.58.112 в местността Воденичарски път, находище ”Сухия кладенец” в землището на с. Върбица   и одобряване на Задание за изработване на подробния устройствен план.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

            17. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 12752.49.9, ПИ 12752.49.10 и ПИ 12752.49.11  в местността Воденичарски път, находище ”Сухия кладенец” в землището на с. Върбица и одобряване на Задание за изработване на подробния устройствен план.

            Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно внасяне на предложение в МС за отпускане на персонални пенсии на Елена Иванова Атанасова и Патрисия Иванова Атанасова по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен.

19. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Тихомир Борисов Манолов.

Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”

20. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Калоян Дончев Маринов.

Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”

21. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Мария Трендафилова Стоянова.

Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”

22. Питане от Цветан Антов – Общински съветник от ПП „АБВ”, с вх. №ОбС – 1082/15.11.2017 г.

23. Питане от Николай Николов Маринов – Общински съветник от НФСБ, с вх. №ОбС – 1088/17.11.2017 г.

24. Питане от Петя Крумова Василева – Общински съветник от ПП „ГЕРБ”, с вх. №ОбС – 034-1/21.11.2017 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета