РИОСВ – Плевен провери 56 обекта през декември - pleven.utre.bg

РИОСВ – Плевен провери 56 обекта през декември

05 януари 2018, 11:49 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

В рамките на контрола са издадени 28 предписания за провеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания

Експертите от РИОСВ – Плевен извършиха 56 проверки на 56 обекта през декември, 36 от които са извънредни. В рамките на контрола са издадени 28 предписания за провеждане на дейността на обектите в съответствие с нормативните изисквания. Три от проверките са комплексни, по повече от един компонент или фактор на околната среда, а две са на обекти с издадени комплексни разрешителни.

За административни нарушения са съставени шест Акта за установяване на административно нарушение (АУАН). Издадени са четири наказателни постановления, като две от тях са влезли в сила. 

За периода, в РИОСВ – Плевен са постъпили десет сигнала, като за всички са предприети съответните действия. След проверка е установено, че шест от сигналите са основателни, един е неоснователен и три са препратени по компетентност. Издадени са четири решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, едно за прекратяване на процедура по ОВОС и решение за прекратяване на процедура по ЕО.

През декември в РИОСВ - Плевен са постъпили 46  уведомления за Горскостопански план и програми за сечи в общински и частни гори и План-извлечения за сечи в държавни, общински и частни гори. Постановени са 40 Решения по Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) - 18 броя.

Вследствие на завишения превантивен, текущ и последващ контрол, през отчетния период няма констатирани случаи на аварии, водещи до замърсяване на околната среда.

Етикети
ПлевенРИОСВ


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета