Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен заседават днес и утре - pleven.utre.bg

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен заседават днес и утре

26 март 2018, 07:00 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

И десетте комисии обсъждат проект за нова Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на общината

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен ще заседават днес и утре, 26 и 27 март. Всички проекти за дневен ред, предложения и преписки, които ще стоят на вниманието на съветниците, са публикувани на страницата на Общинския съвет. И десетте комисии обсъждат този месец проект за нова Наредба №11 за символиката, знаците, официалните празници и отличията на Община Плевен.

26 МАРТ /ПОНЕДЕЛНИК/

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 13,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен по дневен ред от 9 точки. Пред Комисията ще бъде представен доклад от Временната комисия, извършила проверка на ползваните сгради общинска собственост от читалища в общината. Съветниците ще се информират и за уведомление от НЧ ”Цветан Спасов - 1959” във връзка с предсрочно прекратяване на договор за безвъзмездно право на ползване върху имот. Ще бъде представена и подписка на граждани за възстановяване статута на къща - музей ”Ангел Спасов”, както и писмо от председателя на НЧ ”Съгласие - 1869” във връзка с доклада на Временната комисия, извършила проверката в читалища. Комисията ще се запознае и с писмо от председателя на Общинския съвет в Шумен относно декларация за автомагистрала „Хемус“.

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 13,30 ч. в стая 70 по 19 точки. Съветниците ще разгледат Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г., ще се запознаят и с предложение за предварително съгласие за увеличение на капитала на „Тибор” ЕАД. За обсъждане влиза и предложение за вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи от Община Плевен за 2018 г. Част от дневния ред са и четири предложения за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижими нежилищни имоти - публична общинска собственост на четири професионални гимназии в Плевен - ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор”, ПГ по мениджмънт и хранителни технологии, ПГ по лозарство и винарство „Ал. Стамболийски” и ПГ „Захарий Зограф”.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира в 14,30 ч. в стая 70. Дневният ред е в 11 точки - обсъждане на Общинския годишен план за младежта за 2018г.; Предложение за приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен /2014-2020 г./ през  2017г.; Годишен доклад от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2017г.; Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2017г.; Програма за развитие на туризма в Общината за 2018г.; др.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 16 точки. За обсъждане влиза предложение за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища на Общински съвет - Плевен и Наредба №17 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен. Ще бъдат разгледани и критерии за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на гробищните паркове в Плевен и на подходите към тях. Част от дневния ред са още: предложение за предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2018-2019 г.; предложение за изменение и допълнение на решение за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди; др.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 12 точки. Този месец Комисията ще разгледа Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през  2017 г., предложение за даване на съгласие „Инжстрой“ ЕООД да сключи договор за инвестиционен кредит във връзка с изпълнение на проект за повишаване на енергийната ефективност, предложение за одобряване на бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет за средствата от ЕС за същия период. Съветниците ще обсъдя и предложения за отдаване под наем на част от имоти-публична общинска собственост, молба от състезател на СКЛА Спартак за финансово подпомагане, др.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 10 точки, като част от точките в Комисията се припокрива с тези на колегите им от ПК по „Бюджет и финансова политика“. В Стопанската комисия ще бъде разгледано и предложение за приемане на критерии за отдаване под наем на терени за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на гробищните паркове в Плевен и на подходите към тях, както и  уведомление за съществуващ проблем между превозвачите на територията на Община Плевен и ОП ”Център за градска мобилност”.

27 МАРТ /ВТОРНИК/

ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен по 7 точки. Комисията ще обсъжда Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г.; Извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи от Общината за тази година; Годишен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  - Плевен за 2017 г.; Писмо от Председателя на ОБС - Шумен относно декларация в защита на автомагистрала „Хемус”. Ще бъде представена и информация за обществения ред от Първо РУ - Плевен за миналата година.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала по 9 точки. Пред Комисията ще бъде представен Отчет за изпълнение Плана за развитие на социалните услуги в Общината през 2017 г. и предложение за приемане на План за развитие на социалните услуги през 2019 г. Ще бъде обсъдено и предложение за преименуване на социалните услуги Дневен център за възрастни с увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по15 точки. Сред тях са доклада от Временната комисия за проверката на ползваните сгради общинска собственост от читалища; Уведомление от НЧ „Цветан Спасов - 1959” за предсрочно прекратяване на договор за ползване на имот; Поредица от предложения за отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще обсъжда 9 точки - Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2017 г.; Предложение за вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи от Община Плевен за 2018 г.; Предложение за поставяне на паметник на Девета плевенска дивизия; Подписка на граждани за възстановяване статута на къща - музей ”Ангел Спасов”; Отчет от директора на ДКТ ”Иван Радоев”; др.

Заседанието на Общински съвет - Плевен е на 29 март /четвъртък/ от 09,00 часа в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 38 точки, две от тях са питания от съветници.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета