Постоянните комисии към Общинския съвет заседават днес и утре - pleven.utre.bg

Постоянните комисии към Общинския съвет заседават днес и утре

24 април 2018, 06:47 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

И десетте комисии този месец ще обсъждат актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.)

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен ще заседават следващата седмица - на 24 и 25 април /вторник и сряда/. И десетте комисии този месец ще обсъждат актуализиран документ за изпълнение на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.), гласи резолюция на Председателя на местния парламент Мартин Митев по внесеното предложение. През 2017 г. е направена междинна оценка за изпълнение на Плана и са набелязани изводи и препоръки, които касаят три документа - Програмата за реализация на общинския план за развитие /ОПР/, Индикативната финансова таблица за реализация на ОПР и Матрицата от индикатори към ОПР. Настоящият актуализиран документ, които влиза в комисиите, отразява направените промени в тези три документа.

24 АПРИЛ /ВТОРНИК/

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов ще заседава от 13,30 ч. в стая 70 на Община Плевен по 3 точки. Комисията ще обсъди протокола от Комисията за разпределение на финансовите средства на спортните клубове, от който става ясно, че гласуваните за 2018 година 200 000 лв. за подпомагане на спортните клубове в общината се предлага да бъдат разпределение между 28 клуба, кандидатствали и оценени по общинската Наредба №33. Съветниците в Комисията ще се запознаят и с писмо от Ловно стрелкови клуб ВИА - гр. Плевен.

ПК „Обществен ред и сигурност” с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. в стая 70 по две точки.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев се събира от 15,00 ч. в Заседателната зала по 12 точки. Комисията ще се запознае с изпълнението през 2017 г. на мерките от Програма за управление на отпадъците на територията на Община Плевен 2016 - 2020 г. , ще се произнесе и по предложение за одобряване на 3 схеми за разполагане на детски електромобилчета в Централната градска част на Плевен. Останалата част от дневния ред касае предложения за подробни устройствени планове.

ПК „Законност, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 15,30 ч. в Заседателната зала по 8 точки. Ще се обсъжда предложение за приемане на Наредба за изменение  и допълнение на Наредба №7 за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; предложение за сключване на договор за кредит с ФЛАГ за поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общински дълг; предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Футболен клуб Спартак 1919” - Плевен върху недвижим, нежилищен имот - частна общинска собственост на ул. „Пиер Кюри” №9; др.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 11 точки. Първа точка е обсъждане на годишните финансови отчети за 2017 г. на 7 търговски дружества с общинско участие - „ДКЦ ІІ-Плевен” ЕООД, „ДКЦ ІІІ - Плевен” ЕООД, “Дентален център І - Плевен” ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, “Инжстрой” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД и “Тибор” ЕАД. Ще бъде разгледано и предложение за увеличаване числеността на ОП „Управление на общински земи и гори”. В дневния ред са и няколко предложения за продажба на общински недвижими имоти, едно за прекратяване на съсобственост и едно за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляващо помещение на първия етаж в сградата на Автогара - Плевен. Съветниците ще се запознаят и с писмо от УС на ЛСК ”ВИА” във връзка със становище на Комисията за финансово дарение чрез сключване на договор.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев се събира от 17,00 ч. в Заседателната зала по 3 точки. Точка първа са годишните финансови отчети за 2017 г. на седемте търговски дружества с общинско участие

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 18,00 ч. в Заседателната зала по 4 точки. Пред Комисията ще бъде представен доклад от финансова инспекция на НЧ ”Пробуда - 1990”, изготвен от Агенцията за държавна финансова инспекция. Съветниците ще се запознаят и със становище на кмета на Община Плевен във връзка с преписка за възстановяване на къщата - музей ”Ангел Спасов”.

25 АПРИЛ /СРЯДА/

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 8 точки. Сред тях са разглеждане на заявление за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение и отговор от кмета на Общината във връзка с преписка от началника на ІІ-ра Психиатрична клиника в УМБАЛ „Д-р Г.Странски”.

Ще бъдат разгледани и 16 преписки за финансово подпомагане от граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 14 точки. Ще бъде разгледано предложение за изменение  и допълнение на Наредба №7 за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; за отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Районна колегия на Български зъболекарски съюз - Плевен, част от недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост – офис в сградата на ул. „Д. Константинов”№23; отговор от кмета на Общината по преписка от „Цвети транс” ЕООД относно осъществяването на автогарова дейност от ОП „Център за градска мобилност”; др.

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Дневният ред включва 5 точки – приемане на актуализиран документ за изпълнение Плана за развитие на Община Плевен /2014-2020 г./; предложение за  годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината за 2018 г.; обсъждане на доклад за наблюдение изпълнението на Плана за действие на Община Плевен за 2014-2017 г. в изпълнение на Националната и областната стратегии за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация; становище от кмета на Общината по преписка за възстановяване на къща - музей ”Ангел Спасов”.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета