Текущата демографска ситуация в област Плевен - продължаващо намаляване и застаряване на населението - pleven.utre.bg

Текущата демографска ситуация в област Плевен - продължаващо намаляване и застаряване на населението

11 юни 2018, 09:18 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Към 31 декември 2017 г. населението на областта е 244 209 души, което представлява 3.5% от населението на страната

Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.

Текущата демографска ситуация в област Плевен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението.

Към 31 декември 2017 г. населението на област Плевен е 244 209 души, което представлява 3.5% от населението на страната. В сравнение с 2016 г. населението на областта намалява с 3 929 души, или с 1.6%.

Мъжете са 119 044 (48.7%), а жените – 125 165 (51.3%), или на 1 000 мъже се падат 1 051 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите до 59 години. С нарастване на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Към 31.12.2017 г. в градовете живеят 162 991 души, или 66.7%, а в селата – 81 218 души, или 33.3% от населението на областта.

Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в увеличаване на дела на населението на 65 и повече навършени години.

В края на 2017 г. лицата на 65 и повече навършени години са 62 689, или 25.7% от населението в областта. В сравнение с 2016 г. делът на населението в тази възрастова група намалява с 0.4 процентни пункта. Процесът на остаряване в област Плевен е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 15.1%, а на мъжете - 10.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея по-ниската средна продължителност на живота при тях.

В регионален аспект делът на лицата на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин (29.3%), Габрово (28.2%), Кюстендил (26.9%) и Ловеч (26.6%). Общо в деветнадесет области този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) - 17.2%, и Варна - 18.6%.

Общо за ЕС-28 относителният дял на населението на 65 и повече навършени години е 19.4%. Най-висок е този дял в Италия (22.3%), следвана от Гърция (21.5%) и Германия (21.2%). Общо в шест страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета