823 лв. е средната работна заплата в област Плевен за първото тримесечие на 2018 г. - pleven.utre.bg

823 лв. е средната работна заплата в област Плевен за първото тримесечие на 2018 г.

14 юни 2018, 11:15 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

За обществения сектор средната месечна работна заплата е 933 лв., а за частния - 776 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2018 г. се увеличават с 1.1% спрямо края на декември 2017 г., като достигат 58.2 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Строителство” – с 10.3%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 7.5%, „Култура, спорт и развлечения” – с 6.5%,  „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 5.8%  и  „Транспорт; складиране и пощи” – с 5.6%.  Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти: далекосъобщения“ – с 23.4%, и „Операции с недвижими имоти“ –  с  17.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности през първото тримесечие на 2018 г. най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” – 28.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” –  17.1%,  „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 10.2% и „Образование” –  9.9%.

В края на март 2018 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен са с 0.2% или с 0.1 хил. по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности, „Преработваща промишленост ” – с 0.6 хил., „Административни и спомагателни дейности“ и „Образование” – с по 0.2 хиляди. Най-голямо увеличение на  наетите лица в края на март 2018 г. спрямо края на март 2017 г. има в  икономическа дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- с 0,8 хил, „Държавно управление” и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с по 0.2 хил. и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с по 0.1 хиляди.

Средната брутна месечна работна заплата за януари 2018 г. е 836 лв., за февруари – 804 лв. и за март –829 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 823 лв. и е по-малка спрямо  четвъртото тримесечие на 2017 г. – с 3.2%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 933 лв., а за частния - 776 лева.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 5.0% в сравнение с първото тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения” – с 15.4%, „Професионални дейности и научни изследвания” – с 14.5% и „Образование” –  с 13.0%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.4%, а в частния сектор – с 2.9%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1 387лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” – 1 148 лв.;

„Селско, горско и рибно стопанство” – 1 062 лв

 „Държавно управление” – 1 012лв.;

„Хуманно здравеопазване и социална работа” –  1 048 лв.;

„Образование” – 956 лв. ;

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Плевен е на 17 -то място по показател средна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 456 лв., София – 1074 лв., Стара Загора – 1 052 лв. и Варна – 1 006 лв.

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008 и размер на предприятието според броя на наетите лица. Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ: http://www.nsi.bg/Пазар на труда/.


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета