Представят напредъка по проект "Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” - pleven.utre.bg

Представят напредъка по проект "Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен”

18 юни 2018, 15:40 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Продължителността на проекта е 30 месеца и е с общ бюджет в размер на 13 844 761,73 лева

На 19 юни, вторник, ще се проведе пресконференция във връзка с изпълнение на проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен” по договор за БФП № BG16RFOP001-1.007-0001-C01 от 16.12.2016г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020г., процедура BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 Плевен“, като част от Процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020“ по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът се изпълнява като част от одобрената инвестиционна програма на Община Плевен и включва дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда“. Инвестиционните дейности обхващат рехабилитация и реконструкция за обновяване на общо 30 обекта, представляващи: Градска градина и Водна каскада на пл. „Възраждане”, площад „Стефан Стамболов“, детски и спортни площадки, пешеходни мостове и улици.

На пресконференцията ще бъдат представени част от реализираните обекти:

  • Детска площадка в жк „Мара Денчева“, на ул.”Мануш войвода“ и ул. „Ведрина“

  • Детска площадка в жк „Дружба” да бл.319б

  • Детска и спортна площадка при бул. „Георги Кочев”, ул. „Гренадерска” и ул.”Неофит Рилски“

  • Улица № 1, Улица № 2, ул. „Ангел войвода”, ул. „Индже войвода” и ул. „Страхил войвода”, ул. „Ангел Кънчев”, ул. „Георги Бенковски”, ул. „Люлин” и ул. „Москва”

Като резултат от изпълнение на предвидените дейности ще бъде реализирана основната цел на проекта: постигане на устойчива и екологична градска среда с подобрени качества на живот, нова социална среда и възможности за икономическо развитие, чрез интегрирано въздействие и синергичен ефект върху територията и населението на гр. Плевен. Специфичните цели, които ще бъдат постигнати, са свързани с развитие на физическата и жизнена среда в града чрез повишаване на нейното естетическо и екологично качество, осигуряване на достъпност за лица в неравностойно положение, устойчивост и безопасност, развитие и утвърждаване на пълноценен начин на живот чрез осигуряване на среда, притежаваща всички условия за отдих, игра и спорт, подобряване състоянието на общинската пътна инфраструктура с цел осигуряване на по-добра мобилност и превенция на пътни инциденти, постигане на ресурсна ефективност и намаляване на вредното въздействие върху околната среда и климатичните промени.

Продължителността на проекта е 30 месеца и е с общ бюджет в размер на 13 844 761,73 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ за Община Плевен. От тях 2 076 714,26 лева е националното съфинансиране и 11 768 047,47 лева е европейското съфинансиране.

Пресконференцията ще се проведе в Заседателната зала на Община Плевен, етаж 3 с начален час 10:00 ч., като основната й тема е насочена към представяне на напредъка по изпълнение на дейностите по проекта.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета