Постоянните комисии към Общинския съвет заседават днес и утре - pleven.utre.bg

Постоянните комисии към Общинския съвет заседават днес и утре

25 юни 2018, 09:01 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Заседанието на Общински съвет - Плевен е насрочено за 28 юни

Постоянните комисии към Общински съвет - Плевен се събират за заседания на 25 и 26 юни, информират от пресцентъра на местния парламент.

25 юни /понеделник/

ПК „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Дарин Ангелов ще заседава от 14,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен по 8 точки. За обсъждане в Комисията влиза предложение за промени в Наредба № 2 за опазване на околната среда в община Плевен. С промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност на Общинските съвети е вменено задължение да определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община. Изменена е и Наредба № 44 за ветеринарно - медицинските изисквания към животновъдните обекти в частта относно броя селскостопански животни, отглеждани за лични нужди в обекти на физически лица. Това налага съответно промени на нормативните текстове на местно ниво.

В дневния ред на Комисията са още: предложение за учредяване право на строеж на обект с обществено-обслужващо предназначение на ул. „Иван Вазов“ №17-23; изпълнение на задължения по Договор чрез подписване на Запис на заповед; предложение за закупуване имущество на длъжник; др.

ПК „Устройство на територията, екология и земеделие“ с председател Милчо Илиев ще заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала по 8 точки. Комисията ще обсъди предложения за възлагане без провеждане на обществени поръчки от Община Плевен на МБАЛ „Сърце и мозък“ ЕАД и  „Чистота“ ООД проектиране, изпълнение без СМР, строителен и авторски надзор на паркинги в районите съответно на болницата и фирмата. Съветниците ще разгледат още предложение за изработване на подробен устройствен план - план за застрояване на имот в местността Стража в землището на Плевен; предложение за издаване на разрешително за ползване на язовир „Бохот - 4”; др.

ПК „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Цветан Антов се събира от 15,30 ч. в Заседателна зала. Комисията ще обсъжда искане от ФК „Вихър“ - гр. Славяново за отпускане на финансови средства за участие на клуба в есенния полусезон на Северозападна „В“ аматьорска футболна група.

В Комисията ще бъде обсъдена и процедура за създаване организация за управление на туристически район Дунав. Съгласно действащия Закон за туризма, територията на страната се разделя на туристически райони, с цел формирането на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. В Концепцията за туристическо райониране на България е посочено, че район Дунав се състои от 67 общини, което го прави най-голям сред всичките девет, с общо 21% от територията на страната и 16 на сто от населението.

На заседанието ще бъде представен писмен отговор от кмета на Общината относно заявление за изграждане на временно спортно съоръжение - вело трасе от затворен тип.

ПК „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков се събира от 16,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 14 точки. Съветниците ще обсъждат: промяна на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2018 - 2019 г.; предложение за увеличаване числеността на дирекция „Регионален военно - исторически музей” и Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев”; продажба на поземлен имот в землището на с. Радишево; предложение за закупуване имущество на длъжник; предложения за продажба на общински недвижими имоти; др. Пред Комисията ще бъде представена и жалба от жител на с. Радишево относно плащане на данъци.

ПК “Стопанска политика и транспорт” с председател д-р Йордан Георгиев ще заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала по дневен ред от 6 точки. Съветниците ще се запознаят с: предложение за промени в общинската Наредба №3 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Общината; уведомително писмо за дейността на “МЦРСМ І - Плевен”; предложения от ”Инжстрой” - Плевен и ”Тролейбусен транспорт” - Плевен относно експерт - счетоводители за заверка на финансовите отчети за 2018 г. на дружествата; писмо от управителя на “ДКЦ ІІІ” - Плевен за изменение на годишната бизнес програма на дружеството.

26 юни /вторник/

ПК „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Диана Данова ще заседава от 13,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Комисията ще обсъжда предложение за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски градини и Центрове за подкрепа за личностно развитие. Ще разгледа и доклад от финансова инспекция на НЧ ”Климент Браницки 1900” - гр.Славяново. Пред съветниците ще бъде представено писмо и относно предоставяне на сграда на ОУ ”Валери Петров” - Плевен.

ПК „Здравеопазване и социална политика“ с председател проф. д-р Начко Тоцев заседава от 15,00 ч. в Заседателната зала. Комисията ще разгледа предложение за изменение и допълнение на Решение № 627 на Общинския съвет от 27 юни 2013г. Промяната е поради променени обстоятелствата относно някои от социалните услуги, предлагани в общината.

ПК „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Пенчо Дреновски заседава от 16,00 ч. в Заседателната зала по 11 точки. Комисията ще обсъжда предложения за продажба на общински недвижими имоти в Плевен и с. Ясен, прекратяване на съсобственост върху недвижим имот в Плевен и за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост. Част от дневния ред е предложение и за приемане на наемни цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост - рибарник, в землището на с. Николаево и провеждане на процедура за отдаването им под наем.

ПК “Култура, вероизповедания и международна дейност” с председател Петя Василева заседава от 17,00 ч. в Заседателната зала. Пред Комисията ще бъде представено предложението за увеличаване числеността на Дирекция „Регионален военно-исторически музей” и Северняшки ансамбъл за народни песни и танци „Иван Вълев” - Плевен.

Заседанието на Общински съвет - Плевен е насрочено за 28 юни /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 27 точки, две от тях питания от съветници.


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета