26 предложения и две питания на съветници в дневния ред на Общинския съвет за заседанието в четвъртък - pleven.utre.bg

26 предложения и две питания на съветници в дневния ред на Общинския съвет за заседанието в четвъртък

25 юли 2018, 14:01 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Мартин Митев и Георг Спартански ще отчетат командировъчните си разходи за второто тримесечие на годината

Общо 28 точки, две от които питания от общински съветници, включва предварителният дневен ред за заседанието на Общинския съвет на Плевен, насрочено за 26 юли /четвъртък/. Сесията е от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”.

Първа точка в дневния ред е предложение за актуализация Плана за действие към актуализираната „Стратегическа карта за шум на град Плевен”. Актуализирането на картата е в изпълнение на изискванията на Закона за защита от шума в околната среда и Директива 2СЮ2/49/ЕО за оценка и управление на шума в околната среда. Съгласно тези изисквания задължение на всяка агломерация с население над 100 000 жители е да актуализира стратегическата си шумова карта в срок до 30 юни 2017г. За Плевен това е направено с решение на Общинския съвет на 29.06.2017г. През 2013 г., Община Плевен разработи първоначалния си „План за действие" към „Стратегическа карта за шум на град Плевен", приет от местния парламент съответно на 28.11.2013 г. Съгласно Закона за защита от шума в околната среда, плановете за действие се актуализират най-малко веднъж на всеки 5 години от датата на одобряването им от компетентните органи.

Общинският съвет ще разгледа предложение и за приемане на Правила за отпускане на общински финансови средства за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в Община Плевен. Мерките са с цел насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби и подпомагане на обучението им в курсове, участията им в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания. Идеята е мерките да се осъществяват чрез предоставяне на еднократно финансово подпомагане на дете, класирано на 1-во, II-ро или III-то място на някоя от посочените по-горе прояви. В предложения текст е записано, че сумите за подпомагане ще бъдат от 100 до 1000 лв. по преценка на Комисията и ще се отпускат за покриване на такси за участие в национални или международни конкурси, олимпиади, състезания, пленери, обучения, лагери, за транспортни разходи, застраховки и визи.

Трета точка в предварителния дневен ред е отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет за периода 27.04.2017 г. - 27.07.2017 г. Отчетът включва решенията, свързани с дейността на Общински съвет, които не се отчитат от общинска администрация или се отчитат по специален ред; решения за приемане на нормативни актове, стратегии, планове, отчети и др.; решения, информация за изпълнението на които, заедно с кореспонден­цията или сключените договори е изпратена в Общинския съвет в изпълнение на разпоредба от Закона за местното самоуправление; информация за изпълнение на решенията без упоменатите в предходните точки.

С предложение за приемане текст на Декларация за възстановяване статута на Висшето военновъздушно училище в гр. Долна Митрополия темата отново влиза в заседателна зала. „От 2002 г. училището функционира като факултет "Авиационен" към Националния военен университет "Васил Левски" - гр. Велико Търново. С оглед на политическия консенсус на ниво Президентство, Правителство и Парламентарна комисия по отбрана относно създаването на ВВУ считаме, че е възможно отделянето на факултет “Авиационен” в самостоятелно висше учебно заведение“, се посочва в предложението.

На тази сесия Председателят на Общинския съвет Мартин Митев и кметът на Общината Георг Спартански отчитат командировъчните си разходи за второто тримесечие на годината /01.04.2018 г. - 30.06.2018 г./. И двамата посочват, че през посочения период нямат разходи за командировки в страната.

Предложение за изменение на решение на ОбС - Плевен от август 2016 г. за промяна на Общинска транспортна схема и възлагане изпълнението на новосъздадени тролейбусни линии е под номер 9 в дневния ред на заседанието. Предложената промяна касае линията Баумакс - JIBT - Моста. Линията не се закрива, променя се начина й на обслужване - от автобусна тя става тролейбусна.

Част от дневния ред на съветниците този месец е внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия. Последни две точки са питанията, отправени на това заседание от общинските съветници Емил Райков и Бойко Тодоров.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета