Центърът за обществена подкрепа при Община Гулянци доказа необходимостта от този вид услуга - pleven.utre.bg

Центърът за обществена подкрепа при Община Гулянци доказа необходимостта от този вид услуга

27 юли 2018, 06:51 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Гулянци

Социалната услуга е в подкрепа на 20 деца в риск на възраст до 18 години и техните семейства

Вече трети месец Центърът за обществена подкрепа работи активно. Екипът редовно организира мероприятия и инициативи и ежедневно доказва необходимостта от подобен род социална услуга на територията на общината, съобщават от местната управа.

Центърът за обществена подкрепа в Гулянци беше създаден през април по проект на Община Гулянци и финансиран по договор № РД04-59/30.03.2018 г. от Министерство на труда и социалната политика, фонд „Социална закрила” и Община Гулянци. Срока за изпълнение на дейностите е девет месеца. Общата стойност е 33 328,02 лв., от които 29995,21 лв. от фонда и 3 332,81 лв. от местния бюджет.
Като база по проекта се ползва първия етаж на общинската сграда, в която се помещава Социалният патронаж. Помещенията са в отлично състояние, скоро ремонтирани, а нужното обзавеждане и оборудване на ЦОП е осигурено от Община Гулянци. Персоналът се състои от управител, двама социални работници и психолог.

Дейността е насочена към осигуряване на социална закрила на деца в риск, за пълноценно разгръщане на личностния им потенциал и социално включване, превенция на отпадане от училище, асоциално поведение и подобряване на грижите в семействата с риск. Социалната услуга е в подкрепа на 20 деца в риск на възраст от 0 до 18 години и техните семейства. Специалистите работят със: семейства, при които има риск от разрушаване на семейните връзки и отношения; неглижирани деца; семейства, чиито деца са настанени в специализирана институция или в друго семейство – приемно или при роднини и близки; семейства с деца със специални потребности (аномалии, увреждания, отклонения); семейства, които не могат да се справят с проблемите и търсят професионална подкрепа за отглеждане и възпитание на детето; отпадащи от училище деца; бременни жени и майки, в риск да изоставят децата си; кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца; кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период; деца и семейства от общността, за работа по превенция на рисковото поведение.

Насочването към ползването на услуги в Центъра за обществена подкрепа гр. Гулянци става чрез отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Никопол, други институции и организации, като Местна комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни (МКППБМН), детска педагогическа стая, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и др. Освен това услугите ще могат да ползват и лица, които по свой избор - без направление от ДСП са се насочили към Центъра за обществена подкрепа.

Очаква се проектът в значителна степен да подобри качеството на живот на ползвателите на социалната услуга и техните семейства. Този факт ще допринесе за допълнително увеличаване на търсенето на този вид услуги в местната общност, ще се повиши степента на доверие на потенциалните ползватели.

Общинска администрация Гулянци ще използва формирания ресурс, помещения, обучени специалисти и др. и след приключване на проектните дейности ще кандидатства пред АСП, МТСП за разкриване на социалната услуга Център за обществена подкрепа, като държавно делегирана дейност.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета