38 точки в августовската сесия на Общински съвет - Плевен - pleven.utre.bg

38 точки в августовската сесия на Общински съвет - Плевен

27 август 2018, 07:09 | plevenutre.bg
 • Снимка:
  plevenutre.bg

Съветниците заседават на 30 август

Редовното заседание на Общински съвет - Плевен ще се проведе на 30 август, четвъртък, от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова ". Предварителният дневен ред е от 38 точки, съобщават от пресцентъра на местния парламент.

Ето какво включва дневният ред:

  1. 1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение на Наредба №1 на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за общо ползване на територията на Община Плевен.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 2. Предложение относно изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 3. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Плевен за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

  Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

  1. 4. Предложение относно приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2017 г. 31.12.2017 г.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 5. Предложение относно изменение на Решение №017/21.12.2015 г. на Общински съвет – Плевен.

  Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

  1. 6. Предложение относно приемане на становище на Общински съвет – Плевен, относно допълнен Бизнес план за развитие на „ВиК” ЕООД – Плевен за периода 2017-2021 г.

  Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

  1. 7. Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседанието на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 8. Предложение относно увеличаване на капитала на „Диагностично-консултативен център ІІ - Плевен” ЕООД, гр. Плевен и свързаните с тези промени изменения в Учредителния акт на Дружеството.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 9. Предложение относно увеличаване на капитала на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен и свързаното с това изменение на Устава на „Тибор” ЕАД.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 10. Предложение относно допълване Програма за развитие на „Тибор” ЕАД, гр. Плевен за 2018 година.

  Внася: Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт”

  1. 11. Предложение относно изменение на Програма за развитие на „Тролейбусен транспорт” ЕООД, гр. Плевен за 2018 година.

  Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

  1. 12. Предложение относно намаляване на капитала на „Дентален център І – Плевен” ЕООД, гр. Плевен.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 13. Предложение относно споразумение за сътрудничество с „Фреш Медия България” АД, гр. София.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 14. Предложение относно кандидатстване пред ПУДООС за финансиране на проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на Община Плевен”.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 15. Предложение относно възлагане на представител на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на РПК „Наркооп” – Плевен.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 16. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на ОУ „Антон Страшимиров” с. Бохот, в Списъка на средищните училища в Република България за учебната  2018/2019 година.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 17. Предложение до Министерство на образованието и науката за включване на Обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Търнене, в Списъка на средищните училища в Република България за учебната  2018-2019 година.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 18. Предложение относно продажба на урегулиран поземлен имот с построената в него сграда, находящ се в с. Опанец, Община Плевен – УПИ ХХХ, кв.11, отреден за обществено обслужване с площ 80 кв.м.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 19. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ V, кв.81 по плана на с. Ясен, чрез публичен търг.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 20. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – незастроен УПИ І с площ 595 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 21. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, поземлен имот с идентификатор 56722.667.1036 УПИ V, кв.11, гр. Плевен, отреден за обществено обслужване, актуван с АОС №42057/15.03.2017 г., чрез публичен търг.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 22. Предложение относно определяне на местоположение за покупко-продажба на моторни превозни средства.

  Внася: Георг Спартански  - Кмет на Община Плевен

  1. 23. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ терен за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион, с площ 6,00 кв.м., находящ се на спирка за масов градски транспорт №3,  ул. „Димитър Константинов”, гр. Плевен, в близост до Професионална гимназия за облекло и текстил „Хр. Бояджиев”.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 24. Предложение относно отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Сдружение „Мото клуб огнени сенки” недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Любен Каравелов” №3В, актуван с АОС №42596/09.05.2018 г.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 25. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне в собственост на държавата на имоти публична общинска собственост -  язовири.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 26. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Бирлик – 2017”, върху общински недвижими имоти, находящи се в гр. Плевен, актувани с АОС №42636/02.07.2018 г. и АОС №42637/02.07.2018 г.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 27. Предложение относно почвоподготовка и залесяване на част от общински поземлени имоти в горска територия с идентификатори: 37856.43.2, 37856.202.6, 37856.202.9 – землище с. Коиловци,  67088.192.91 – землище гр. Славяново.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 28. Предложение относно учредяване право на пристройка към съществуваща сграда върху общински недвижим имот на ул. „Незабравка” №5, гр. Плевен – УПИ ХІ-84, кв.10.

  Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

  1. 29. Предложение относно проект за „Уличен водопровод” за ПИ 56722.14.198 в местност „Текийски орман”, землище на гр. Плевен от ОК1661 до ОК1556в, гр. Плевен.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 30. Предложение относно поставяне на рекламно-информационни елементи, по повод изпълнението на мерките за публичност и визуализация на проект „Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия”, за обект „Изграждане на канализационна и съпътстваща водопроводна мрежа на с. Ясен, Община Плевен (етап І).

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 31. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.432 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 32. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.716.318 в местността Цигански лозя в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 33. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.708.169 в местността Акчара в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

  1. 34. Предложение относно Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на оптичен кабел за изграждане на оптична кабелна линия до ПИ 06495.137.17 в местността Пърцовски връх в землището на с. Брестовец.

  Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 35. Питане от Бойко Йорданов Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна”, с вх. №ОбС – 0134-2/13.07.2018 г.
 2. 36. Питане от Бойко Йорданов Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна”, с вх. №ОбС – 1390/10.08.2018 г.
 3. 37. Питане от Николай Николов Маринов – Общински съветник от НФСБ, с вх. №ОбС – 1392/10.08.2018 г.
 4. 38. Питане от Бойко Йорданов Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна”, с вх.№ ОбС-1400/16.08.2018 г.


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета