112 събития с близо 4000 участници е провел ОИЦ – Плевен за последните три години - pleven.utre.bg

112 събития с близо 4000 участници е провел ОИЦ – Плевен за последните три години

27 декември 2018, 15:52 | plevenutre.bg
 • Снимка:
  Община Плевен

1553 консултации отчете Областният Информационен център

В Заседателната зала на Община Плевен се проведе заключителната пресконференция по проект „Продължаване функционирането на Областен информационен център – Плевен като част от националната мрежа от 27 Областни информационни центъра”, на която бяха представени резултатите от изпълнението на проектните дейности. Периодът на изпълнение беше 37 месеца, от 13.12.2015 г. до 31 декември 2018 г., а размерът на безвъзмездна финансова помощ – 500 000 лв.

На пресконференцията присъстваха екипът по организация и управление на проекта с ръководител – Стефан Милев, заместник-кмет „Проекти и хуманитарни дейности”, координатор – Камелия Горненска, началник-отдел „Наблюдение и контрол проекти и програми”, счетоводител – Албена Доцева, гл. експерт в отдел ФСО, като и персоналът на ОИЦ – Плевен с управител Игнат Димитров, експерт Комуникация и информация Николета Минчева, експерт логистика и информация – Костадин Киров и експерт Информационно обслужване – Зоя Божкова.

Основна задача на експертите, работещи в Центъра, е осигуряването на прозрачност и обезпечаването на навременна информация на потенциалните кандидати за подкрепа от европейските фондове. През последните три години екипът на ОИЦ – Плевен, насочи своите усилия към сътрудничество с бизнеса в 11-те общини в Плевенска област и работи проактивно за създаване на среда на информираност според спецификата на актуалните възможности за подпомагане със средства от ЕСИФ. Организира редица инициативи за осъществяване на обмяна на опит между предприятията във връзка с кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ и изпълнението на проекти. Целта на експертите е да подпомогнат малките и средните предприятия да направят първа стъпка към анализ на нуждите си и да вземат евентуално решение за участие в подходяща процедура от оперативните програми.

През тригодишния период на проекта 1 553 клиента са потърсили мнението на експертите – на място в офиса, по имейла или по телефона, по 1 989 въпроса. Близо 600 от запитванията са свързани с Програмата за развитие на селските райони, 380 - с Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, а около 500 от въпросите не попадат в обхвата на актуалните оперативни програми и са насочени към други възможности за финансиране от Европейския съюз или други донори.

Традиция са ежегодните инициативи в рамките на националните и общоевропейски кампании, както и тридневните фестивали на еврофондовете в Плевен. 112 са всички събития, организирани от ОИЦ – Плевен през последния тригодишен период. 3 903 участника са се включили в тях.

В изпълнението на проектните дейности и проведените формати, екипът по организация и управление на проекта и персоналът на ОИЦ – Плевен докладваха пред широката общественост следните резултати:

 • - Проведени 78 публични информационни събития на територията на 11-те общини на област Плевен;
 • - Извършени 1 553 консултации, предоставени по телефон, електронна поща или на място в ОИЦ;
 • - Издадени и разпространени 33 вида информационни материали – 8 000 бр. дипляни  за актуалните възможности, предоставяни от ЕСИФ за финансиране на проектни идеи, и книжка за проекти - добри практики, в тираж от 300 бр.;
 • - Проведени са три съвместни национални кампании на мрежата от 27 областни информационни центъра, велосъстезания на територията на 11-те общини с награден фонд 33 велосипеда;
 • - Закупена прожекционна и мултимедийна техника за дооборудване на сцената, закупена по предходния проект;
 • - три тридневни феста, наситени с музикално-артистични програми за популяризиране на ЕСИФ и ЕС, кръгла маса и концерт;
 • - проведени три пресконференции по проекта.
 • Областният Информационен център ще продължи своята дейност в периода 01.01.2019 г. – 31.12.2021 г., информира присъстващите ръководителят на проекта Стефан Милев. Средствата за неговото функциониране ще бъдат осигурени по Процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центъра през периода 2019-2021 г.“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“. Екипът по проекта подготвя проектно предложение, което трябва да бъде депозирано до 15.01.2019 г. чрез ИСУН 2020 за оценка и сключване на договор за БФП.

 • Всички заинтересовани могат да получат информация на място в офиса на „Дойран“ 81А, да отправят запитването си по имейл (oic.pleven@eufunds.bg) или на телефон: 064/800 614.

Етикети
Плевеноиц


Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета