Ето какво ще решават на януарската си сесия съветниците от Плевен - pleven.utre.bg

Ето какво ще решават на януарската си сесия съветниците от Плевен

24 януари 2019, 12:15 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Предложеният дневен ред включва 25 точки

Заседанието на Общински съвет - Плевен е на 31 януари /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 25 точки, съобщават от пресцентъра на местния парламент.

Ето какво включва дневният ред:

1. Предложение относно изменение на Решение №1169/29.11.2018 г. на Общински съвет - Плевен относно Годишен план за ползване на дървесина от територии, собственост на Община Плевен през  2019 година.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение на Решение №299/25.08.2016 г. на Общински съвет – Плевен относно промяна на Общинска транспортна схема.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет  - Плевен

3. Предложение относно изменение на план за действие на общинските концесии в Община Плевен 2018-2021 г., приет с Решение №1089/30.08.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно приемане на изменение и допълнение на Наредба №20  на Общински съвет – Плевен за определяне размера на местните данъци на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Отчет за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно приемане на програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в община Плевен за 2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно приемане на базисна цена на един квадратен метър, жилищна площ за ползване на общинско жилище.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно оптимизиране на щата на ОП „Общински медиен център”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно приемане на Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно Възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Изгрев – 1926”, с. Върбица върху общински недвижим имот, находящ се в с. Върбица, актуван с АОС №31445/16.06.1999 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Ракитин 1969” – гр. Плевен върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Плевен, ж.к. „Сторгозия”, бл.5, актуван с АОС №42112/10.04.2017 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно отдаване под наем на части от имот  - публична общинска собственост на територията на Градската градина за разполагане на преместваеми обекти, съгласно одобрена схема от 18.05.2018 г., съгласуване от Главния архитект на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – незастроен УПИ ІV с площ 595 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с.Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15.  Предложение относно изменение на Решение №1177/20.12.2018 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно закупуване на недвижим имот – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.654.37.1.1, находящ се в гр.Плевен, ул.”Ан.Димитрова” №12, ет.1, ап.1.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно искане до Министерството на отбраната за безвъзмездно предоставяне на материал за изработване на монумент.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18.  Предложение за обособяване на втора РСПБЗН – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19.  Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3302 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.252.758 в местността Къшински дол в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти 716.330, 716.331 и 716.347 в местността Цигански лозя в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот 155.10 в местността Габровец в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 56722.701.3300, в местността Стража в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно заявление за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот ХХХІІ-652.690 – За производствени, обслужващи дейности и трафопост в кв. 617 и задънена улица (тупик) определена от ок 478 – ок 175б – ок 175в, ПИ 652.245 по  плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот 179.1 в местността Чаира в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община ПлевенКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета