Ето какво ще решават на мартенската си сесия съветниците от Плевен - pleven.utre.bg

Ето какво ще решават на мартенската си сесия съветниците от Плевен

21 март 2019, 13:07 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Предложеният дневен ред включва 42 точки

Заседанието на Общински съвет - Плевен е на 28 март /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 42 точки, съобщават от пресцентъра на местния парламент.

Ето какво включва дневният ред:

1. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 за ползване на пасища и мери – публична общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на нова Наредба №18 за реда за управление, ползване и разпореждане с общински жилищни имоти.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно предоставяне за ползване на мери, пасища и ливади от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно заявление за разрешаване за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот ХХХІІ-652.690 – За производствени, обслужващи дейности и трафопост в кв. 617 и задънена улица (тупик) определена от ок 478 – ок 175б – ок 175в, ПИ 652.245 по  плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ и VІІ, кв.182а по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Отчет относно изпълнение на решения на Общински съвет  - Плевен от  №806/28.12.2017 г. до №921/29.03.2018 г., мандат 2015 - 2019 г.

Внася: ПК по „Законност, противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията”

7. Предложение относно приемане на Годишен доклад  на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - Плевен за 2018 г.

Внася: ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм”

 8. Предложение относно приемане Годишен доклад за наблюдение на Плана за развитие на Община Плевен (2014-2020 г.) през 2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно приемане на Отчет за изпълнение на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Плевен през 2020 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно изпълнение през 2018 г. на мерки от Програма за управление за отпадъците на територията на Община Плевен 2016 - 2020 г.  

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Плевен през 2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно приемане на Програма за развитие на туризма през 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно освобождаване от длъжност на управителя на „Дентален център І – Плевен” ЕООД и избиране на нов управител на дружеството.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15.  Предложение относно одобряване на бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „Подобряване на материалната база в Общински домашен социален патронаж – Плевен” пред Фонд „Социална закрила”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно дофинансиране на съществуващи маломерни паралелки в училищата на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти в детски градини и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно определяне на цени и продажба на движими вещи, собственост на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно обявяване за частна общинска собственост на помещение със застроена площ 9,2 кв.м. на първи етаж в Административната сграда на кметство с.Николаево и предоставянето му за възмездно ползване на „Български пощи” ЕАД за извършване на универсална пощенска услуга на населението в кметство.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пробуждане – 1907” – с.Тученица, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Тученица, актуван с АОС №34984/12.07.2007 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно училище „Пробуда 1919” – с.Николаево, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Николаево, актуван с АОС №30848/25.08.1997 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Плевен, недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 56722.652.327.1 – бивше НУ „Киро Станев”, със застроена площ 395 кв.м., заедно с поземлен имот с идентификатор 56722.652.327, находящ се на ул.”Георги Кочев” №66, актуван с АОС №37423/01.03.2012 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Областна Дирекция на МВР – Плевен за нуждите на Първо и Второ РУП, недвижими нежилищни имоти – частна общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор: 56722.661823 – УПИ VІІ-8682, кв.70, отреден за жилищно строителство, по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно продажба на застроен общински поземлен имот с идентификатор: 56722.662.569 на собственика на законно построени върху него сгради, находящ се в град Плевен, ул.”Цар Иван Шишман” №25 – УПИ VІ – 7600, кв.330.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.668.1071 – УПИ VІІ-7197, кв.181б по плана на град Плевен, ул.”Балчик” №11б с площ 277 кв.м., отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.660.137 – УПИ VІІІ-2290, кв.241, отреден за жилищно строителство, град Плевен, ул.”Битоля” №29, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.659.481 – УПИ ХІ, кв.115а, ул.”Дойран” №31, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ ХІХ-66, отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с.Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

31. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 655.238 и 655.219, попадащи в границите на урегулиран поземлен имот І, кв.713 по плана на гр.Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

32. Предложение относно проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за имот с идентификатор 56722.655.212, попадащ в границите на УПИ І в кв.702а по плана на гр.Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.17, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

33. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на стопански път, представляващ  имот с идентификатор 61426.77.34, землище с.Радишево.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

34. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на стопански път, представляващ част от  имот с идентификатор 51620.94.42, землище с. Николаево.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

35. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на селскостопански път, представляващ имоти с идентификатори 05921.69.42, 05921.76.59 и част от 05921.122.22, землище с. Бохот.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

36. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на стопански път, представляващ част от  имот с идентификатор 56722.329.19, землище Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

37. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на селскостопански път, представляващ имоти с идентификатори 56722.368.292, землище Плевен; 17854.8.13 и 17854.250.300 землище с. Гривица.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

38. Предложение относно  разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.383.50 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

39. Предложение относно заявление за разрешение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за поземлен имот 666.1055, попадащ частично в границите на урегулиран поземлен имот І, кв. 447, улица между ок 290 към 291 и урегулиран поземлен имот ХІ, кв. 424;поземлен имот 666.171, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот ІІІ, кв. 447;  поземлен имот 666.155, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот L, кв. 424; поземлен имот 666.154, попадащ в границите на УПИ ХІ, кв. 424 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

40. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.478 и ПИ 56722.757.41  в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

41. Питане от Емил Райков – общински съветник от група „За промяна – БСП и ПК „Тракия” с вх.№ОбС-1653/12.03.2019 г.

42. Питане от Николай Н.Маринов – общински съветник от група „Патриоти за Плевен” с вх.№ОбС-0880-3/18.03.2019 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета