Приет е нов правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта - pleven.utre.bg

Приет е нов правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

03 април 2019, 12:22 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Регламентирани са условията за назначаване на директорите на държавните спортни училища

Правителството прие Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС), съобщават от пресцентъра на МС.

Правилникът урежда процедурите, свързани с получаване или отнемане на спортен лиценз на спортни федерации, както и процедурите по вписването в и заличаването от регистъра по ЗФВС на националната организация за спортно-туристическа дейност и нейните членове, на националната организация за университетски спорт и нейните членове и на обединените спортни клубове.

Регламентирани са условията за назначаване на директорите на държавните спортни училища, приложими при провеждането на конкурс по реда на Кодекса на труда.

Описани са и условията и реда за използване на спортните обекти - държавна собственост в хипотезите на безвъзмездно предоставяне за определено време, предвидени в ЗФВС.

Посочени са минималните рискове, срещу които се застраховат спортните обекти - държавна или общинска собственост, или тези, които са изградени при учредено право на строеж върху имоти - държавна или общинска собственост.

Регламентират се също така спецификите при процедурите по отдаване под наем на спортни обекти или части от тях - държавна собственост и по учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти или имоти - държавна собственост.

Правителственото постановление предвижда отмяна на Правилника за прилагане на отменения Закон за физическото възпитание и спорта (отм. ДВ, бр. 86/2018 г.), както и на Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, приета с ПМС № 173/2000 г. на основание отменения закон, тъй като тази материя не попада в обхвата на действащия ЗФВС, съответно не се предвижда приемането на подзаконова нормативна уредба.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета