Ето какво ще решават на априлската си сесия съветниците от Плевен - pleven.utre.bg

Ето какво ще решават на априлската си сесия съветниците от Плевен

17 април 2019, 15:16 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Предложеният дневен ред включва 34 точки

Заседанието на Общински съвет - Плевен е на 24 април /сряда/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 34 точки, съобщават от пресцентъра на местния парламент.

Ето какво включва дневният ред:

1. Предложение относно отмяна на Наредба №13 на Общински съвет – Плевен за регламентиране дейността на религиозните общности на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба  №23 на Общински съвет – Плевен за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно отчитане на средствата за командировъчни разходи на Кмета на Община Плевен за периода 01.01.2019 г – 31.03.2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно отчитане на средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет – Плевен за периода 01.01.2019 г. -31.03.2019 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет -  Плевен

5. Предложение относно приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно одобряване на Споразумение за сътрудничество между Община Плевен и Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Плевен.

Внася: Георг Спартански- Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно дофинансиране на маломерна паралелка в НУ „Христо Ботев”, с. Дисевица.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно Статут на Художествена галерия Колекция „Дарение Светлин Русев”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно изменение на Решение №1218/28.02.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Петя Василева – Общински съветник от ПП „ГЕРБ”

10. Предложение относно изменение на Решение  1260/28.03.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

11. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на училищата на територията на Община Плевен, недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно закупуване на двуетажна жилищна сграда със застроена площ 52 кв.м., попадаща в общински недвижим имот УПИ VІІ-45, кв.82 по плана на с. Коиловци.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно закупуване на 4 бр. сгради, построени в общински недвижим имот УПИ ХІІІ, кв.7, по плана на с. Опанец.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно продажба на незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.656.542 – УПИ VІІІ-656.542, кв.834 по плана на гр. Плевен, ул. „Д-р Г.М.Димитров” №23, с площ286 кв.м., отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти, с идентификатои: 56722.654.227 –УПИ VІ, отреден за административно обслужване и подземни гаражи и 56722.654.472 – УПИ VІІІ, отреден за административно обслужване, находящи се в ж.к. „Сторгозия”, кв.715а по плана на гр. Плевен. Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно продажба на ателие №4, вх.Б, ет.VІІ, със застроена площ 70.41 кв.м. и прилежаща маза №21 с площ 5,93 кв.м. – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.661.9.9.22 на ул. „Г. Кочев” №13, град Плевен, актуван с АОС №38411/05.02.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ VІІ-235, отреден за жилищно строителство, кв.9, по плана на с.Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ V, отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански- Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно продажба на незастроени урегулирани поземлени имоти, с идентификатор 56722.654.212 – УПИ ІІ, отреден за магазин и битови услуги и 56722.654.218 – УПИ ІV, отреден за административно обслужване и подземни гаражи, находящи се в ж.к. „Сторгозия”, кв.715 по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Продажба на незастроен поземлен имот с идентификатор 56722.656.511 – УПИ ІХ – 844, кв.565 по плана на град Плевен, ул. „д-р Г. М. Димитров” №75 с площ 590 кв.м., отреден за жилищно строителство.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Пробуда”1927” – с. Мечка, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Мечка, актуван с АОС №31590/21.04.2000 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Христо Ботев 1927” – с. Бохот, върху общински недвижим имот, находящ се в с. Бохот, актуван с АОС №38255/19.12.2012 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно учредяване право на пристрояване към съществуващ магазин за хранителни стоки върху общински недвижим имот в град Плевен, ж.к.„Сторгозия”, кв.713- ПИ 56722.655.82.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Родолюбие” – 2018, върху общински недвижим имот, находящ се в град Плевен, актуван с АОС №37298/15.12.2011 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 

25. Предложение относно приемане на дарение на недвижим имот от Петър Петров и Маргарита Петрова, представляващ лозе с площ 600 кв.м., с идентификатор 56722.723.103,в м.”Табакова чешма”, землище град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно проект за Уличен водопровод за УПИ ІІ-22, кв.10 от ОК27 до ОК28, с. Къртожабене, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно Заявление за разрешение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за урегулиран поземлен имот V-651.256, 651.258, 651.259, 651.444 и поземлен имот с идентификатор 651.643, попадащ в улица по ок 74 към ок 57 в кв. 610 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.383.17 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на  елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за трасе на местен път, представляващ  имот с идентификатор 56722.260.371 в местността Комудара, землище гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.652.5 и 56722.652.578, урегулирани поземлени имоти III и IV,кв. 607, по плана нагр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

31. Предложение относно разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ, кв.622, по плана на град Плевен и прилежащи улици от изток ПИ 652.167, от запад и юг ПИ 652.168 и план схеми за комуникационно транспортната мрежа в обхвата на УПИ ІІІ, кв.622 и поземлени имоти 561906, 561.904, 652.167 и 652.168.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

32. Предложение относно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост, на основание чл.61, ал.1, т.5 от Закона за горите  за „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз” ЕАД, етап – „Линейна част”.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

33. Предложение относно разрешение за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ 715.46, 715.32 и 715.47 в местността „Табакова чешма” в землището на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

34. Питане от Бойко Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна” с вх. №ОбС – 1686/20.03.2019 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета