Ето какво ще решават на майската си сесия съветниците от Плевен - pleven.utre.bg

Ето какво ще решават на майската си сесия съветниците от Плевен

23 май 2019, 12:32 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Плевен

Предложеният дневен ред включва 32 точки

Заседанието на Общински съвет - Плевен е на 30 май /четвъртък/ от 09,00 ч. в Конферентната зала на сграда “Гена Димитрова”. Предложеният дневен ред включва 32 точки, съобщават от пресцентъра на местния парламент.

Ето какво включва дневният ред:

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №3 на Общински съвет – Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на годишни отчети и баланси за 2018 година на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на Община Плевен от търговските дружества за 2018 година и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2019 година.

Внася: Постоянна комисия по „Стопанска политика и транспорт”

3. Предложение относно приемане на Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”

4. Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК – Плевен.

Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно възлагане на представител на Община Плевен да представлява Община Плевен в заседание на Общото събрание на „Плевен такси” ООД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 6. Предложение относно определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за стопанската 2019-2020 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно разделение и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлен имот с идентификатор 67088.316.13 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Славяново.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлени имоти с идентификатори 67088.218.10, 67088.219.30, 67088.220.10, 67088.605.4, 67088.602.63 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Славяново.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИХХ-66, отреден за жилищно строителство, кв.13 по плана на с.Буковлък.

Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построена върху него сграда – УПИ ХV, кв.17 по плана на с.Горталово, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради - УПИ VІ, кв.19 – с. Ралево, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Искра 1912”, с. Гривица, върху общински недвижим имот, находящ се в с.Гривица, актуван с АОС №34928/14.05.2007 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионална здравна инспекция – Плевен, недвижим, нежилищен имот- частна общинска собственост, представляващ 2 броя офиси - №№333 и 334, находящи се в административната сграда на ул. „Д. Константинов” №23, град Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно проект за Уличен водопровод и канализация за УПИ ХХVІІІ-10017, кв.54, поземлен имот с идентификатор 56722.661.1127 от ОК 177 през ОК176а до ОК176б, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно проект за Уличен водопровод от ОК19а, през ОК19б към ОК66а и улична канализация от ОК108 към ОК66а за УПИ ХХІ – 661.1124 и УПИ ХХІІ-661.1473, кв.54, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно даване на съгласие за безвъзмездно прехвърляне на собственост на Община Плевен в полза на Агенция „Пътна инфраструктура” по Подробен устройствен план – парцеларен план на изграждане на Автомагистрала „Хемус”, участък от км 122-260 до км 139+340, включително пътен възел „Плевен” и център за управление при км 18+501 на път ІІ-35.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно проект за изработване на изменение на ПУП-ПР за УПИ ІХ, кв.622 по плана на град Плевен и прилежащи улици от изток ПИ 652.167, от запад и юг ПИ 652.168 и план схеми за комуникационно транспортната мрежа в обхвата на УПИ ІІІ, кв.622 и поземлени имоти 561.906,  561.904, 652.167 и 652.168.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на водопроводно отклонение до поземлен имот с идентификатор 87597.82.18, в местността Върбака в землището на с. Ясен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот 276.569 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот 276.556 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти І-За болнично заведение, VІІІ-За озеленяване и ПИ 1106, кв. 841 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.359 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод и електропровод до поземлен имот 701.15 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.15 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.416 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3127 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2453 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно предложение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за  поземлени имоти с идентификатори 56722.667.243, 56722.667.244 и 56722.667.324, попадащи в границите на УПИ VІ – За фирмен магазин, производствени ателиета, паркинг и озеленяване в кв. 27  по плана на ж.к. „Дружба“, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно предложение за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за  поземлени имоти с идентификатори 56722.667.835, 56722.667.831 и 56722.667.834, попадащи в границите на УПИ ІІІ – За жилищен комплекс и подземни гаражи  и УПИ І – за детски дом и ясли в кв. 6  по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно именуване на улица в с. Гривица, Община Плевен.

Внася: Любомир Ламбев – Кмет с. Гривица

31. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Мария Трендафилова Стоянова.

Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”

32. Предложение относно предоставяне на еднократна финансова помощ на Снежана Йотова Кежева.

Внася: Постоянна комисия по „Здравеопазване и социална политика”Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета