Ето какво ще решават на юнската си сесия общинските съветници на Плевен - pleven.utre.bg

Ето какво ще решават на юнската си сесия общинските съветници на Плевен

20 юни 2019, 11:25 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    ОбС-Плевен

Откриване на процедури за избор на съдебни заседатели - част от дневния ред за заседанието

Общо 28 точки, една от тях питане от общински съветник, включва предварителният дневен ред на Общински съвет - Плевен, за заседанието през м. юни. Местният парламент ще заседава в четвъртък /27 юни/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на сграда „Гена Димитрова“. Две от предложенията този месец касаят откриване на процедури за определяне на съдебни заседатели за Районен и за Окръжен съд - Плевен и създаване на временни комисии за провеждане на съответните процедури по избора.

Съгласно чл.69 от Закона за съдебната власт, мандатът на настоящите съдебни заседатели, определени за районните и окръжните съдилища изтича в края на 2019 година. По този повод в деловодството на Общински съвет - Плевен, са постъпили писма от административните ръководители съответно на Окръжен съд - Плевен и на Апелативен съд - Велико Търново за откриване на процедури по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за двете съдебни инстанции за нов 4-годишен мандат. На предстоящото си заседание съветниците предстои да гласуват съответните решения за това. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Плевен е определило общо 105 бр. съдебни заседатели за Районен съд - Плевен, като броя на тези, които ще бъдат определяни от Общински съвет - Плевен, е 99. Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Велико Търново е определило 93 бр. съдебни заседатели за Окръжен съд - Плевен, като Общински съвет - Плевен ще трябва да предложи 70 от тях.

Изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, реда за провеждане на процедурите и състава на комисиите, които ще провеждат избора, предстои тепърва да бъдат утвърдени от Общински съвет - Плевен. Процедурите по избора ще стартират след решение на съветниците в срок, определен от тях и огласени на интернет страницата на Общинския съвет и медиите.

Ето какво включва дневният ред:

1. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №1 на Общински съвет – Плевен за обществения ред и опазване на общинските и други имоти за обществено ползване на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно отмяна на Решение №1260/28.03.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

3. Предложение относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

4. Предложение относно откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Плевен и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

5. Предложение относно предоставяне на услуга – обществен превоз на пътници по утвърдено маршрутно разписание на автобусна линия от общинска транспортна схема, от квотата на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно изменение на Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съвет – Плевен за поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Сосиете Женерал Експресбанк АД – съфинансираща институция.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно освобождаване от длъжност управителя на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Плевен и избиране на нов управител на дружеството.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно пряко възлагане на интегрирана обществена услуга превоз на пътници, чрез електробусен и автобусен транспорт, на територията на Община Плевен на вътрешен оператор „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно сключване на споразумение за подготовката на партньорски проект „Утвърждаване на екологосъобразния обществен транспорт в Плевен“ по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух“ по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния възсух“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно даване съгласие на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Спортен клуб ДСД Боксинг“ за кандидатстване за финансово подпомагане по инвестиционен проект.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

11. Предложение относно закупуване на недвижим имот- сграда за търговия: магазин с идентификатор 56722.655.82.37, находящ се в град Плевен, ж.к. „Сторгозия“ между бл.22 и бл.37.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ VІ, отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, представляващ незастроен УПИ VІІ, отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък, чрез публичен търг.

Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Владимир Детелинов Василев върху недвижим имот, представляващ застроен урегулиран имот – УПИ ІІ – 450, кв.88 по плана на с. Николаево, Община Плевен.

Внася: арх. Невяна Иванчева – ВРИД Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно учредяване право на строеж и сервитутно право върху общински терен за изграждане на комплексен трансформаторен пост /КТП/ в урегулиран поземлен имот І, кв.77 по плана на град Плевен, Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на 1 бр. надземен гараж върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.668.104 – УПИ І, кв.265 по плана на град Плевен, ул. „Сан Стефано“ /ул. „Скопие“, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

17.  Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на надземни гаражи върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.661.769 – УПИ І, кв.67 по плана на град Плевен, бул. „Христо Ботев“, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно промяна границите на съседни поземлени имоти по Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлени имот с идентификатори 37856.231.17, 37856.231.9, 37856.231.8, 3785.231.7, 37856.231.6, 37856.231.67 и 37856.231.68 в стопанския двор в землището на с. Коиловци, Община Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията и чл.50 от Наредба №7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно подробен устройствен план – План за регулация за поземлен имот 660.384, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот ХVІ-3610, кв.139 по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имот с идентификатори 56722.661.907, 56722.661.908 и 56722.661.909, попадащи частично в границите на УПИ ІІІ – за жилищен комплекс с трафопост и частично в УПИ V-за комплекс битово обслужване в кв.62 по плана на град Плевен и поземлен имот с идентификатор 56722.661.914, попадащ частично в УПИ V – за комплекс битово обслужване в кв.62 по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.651.466 и 56722.651.467, попадащи в границите на УПИ ІV-641 в кв.604 по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно заявление за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за урегулиран поземлен имот І-За жилищно строителство в кв.355а, по плана на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на канализация до поземлени имоти 701.2433, 701.342, 701.3243 и 70.2432 в местността „Стража“ в землището на град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.701.417 в местността „Стража“ в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.701.398 в местността „Стража“ в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ 56722.701.133 в местността „Стража“ в землището на град Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин върху част от общински поземлен имот с идентификатор 17854.224.1 в землището на с. Гривица за срок от 10 години.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

28. Питане от Николай Николов Маринов – Общински съветник от НФСБ, с вх. №ОбС-1782/12.06.2019 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета