Ето какво ще решава Общински съвет - Плевен на днешната си сесия - pleven.utre.bg

Ето какво ще решава Общински съвет - Плевен на днешната си сесия

19 декември 2019, 06:47 | plevenutre.bg
 • Снимка:
  ОбС-Плевен

Предварителният дневен ред включва 20 предложения

Общински съвет - Плевен се събира за заседание днес в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 20 предложения.

На декемврийското заседание за обсъждане в Общински съвет – Плевен, влиза няколко важни точки, касаещи работата на местния парламент през този мандат. Това са: предложение за Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година; предложение за избор на заместник-председатели на Общинския съвет и за избор на съставите на Постоянните комисии на ОбС – Плевен. Пета точка в предварителния дневен ред е предложение за одобряване на актуализирана структура и обща численост на Администрацията в Община Плевен. Веднага след това общинските съветници ще обсъждат План-сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2020 година.

Дневен ред:

 1. 1. Предложение относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Плевен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019-2023 година.

Внася: Временна комисия, избрана с Решение №003/12.11.2019 г. на Общински съвет - Плевен

 1. 2. Предложение относно заместник-председатели на Общински съвет – Плевен

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. 3. Предложение относно избор на Постоянни комисии на Общински съвет - Плевен

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. 4. Предложение относно прилагане на чл.34 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. 5. Предложение относно одобряване на актуализирана структура и обща численост на Администрацията в Община Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 6. Предложение относно приемане на План-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на Община Плевен през 2020 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 7. Предложение относно изпълнение на Решение №011/28.11.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Йордан Георгиев – Председател на Комисия по ЗПКОНПИ

 1. 8. Предложение относно изменение на Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съвет – Плевен /изменено с Решение №1367/27.06.2019 г./ за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Експресбанк АД – съфинансираща институция, за осигуряване на допълнителни финансови средства от Бюджета на Община Плевен, под формата на собствен принос.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 9. Предложение относно приемане на начални цени по сортименти и дървесни видове, за обектите, от които ще се продава дървесина на корен на търговци, съгласно одобрен от Общински съвет – Плевен „Годишен план за ползване на дървесина от горските територии – собственост на Община Плевен, през 2020 година“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 10. Предложение относно безвъзмездно придобиване право на собственост на поземлен имот с идентификатор 56722.652.758  - второстепенна улица, кв.608 по плана на град Плевен, чрез дарение.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 11.Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районна прокуратура – Плевен на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул. „Васил Левски“ №176 в град Плевен, актуван  с АОС №39026/17.06.2013 год.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 12. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с площ 116 кв.м., построена в общински недвижим имот УПИ ХVІІ, кв.10, по плана на с. Опанец.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 13. Предложение относно продажба на два самостоятелни обекти в сграда, разположени на третия и четвъртия етаж от четириетажна сграда в град Плевен, ул. „Васил Левски“ №144.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 14. Предложение относно продажба на незастроен общински недвижим имот – УПИ ХІІІ с площ 560 кв.м., отреден за жилищно строителство, кв.7 по плана на с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 15. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „НИЗАР ИНВЕСТ 11“ ЕООД върху недвижим имот, находящ се в град Плевен, ул. „Вардар“ №10, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот с идентификатор 56722.668.1058 – УПИ ХХІ, кв.181в.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 16. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в учебни заведения.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 17. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с Проект „Основен ремонт а електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка“, град Плевен“ за външно финансиране по Проект „Красива България“ 2020 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 18. Предложение относно проект за Уличен водопровод от ОК 4233 през ОК 4225 към ОК 4224 по ул. „Магнолия“, кв.617, град Плевен и Улична канализация от ОК4225 през ОК 4224 по ул. „Магнолия“ и от ОК 4210 до ОК 4212 по ул. „Метличина поляна“, град Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 19. Предложение относно изменение на Решение 1414/25.07.2019 г. на Общински съвет – Плевен за разделяне и промяна начина на трайно ползване (НТП) на поземлени имоти с идентификатори 06999.403.31 и  06999.138.8, находящи се в землище с. Буковлък.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 20. Предложение относно допълване Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Плевен през 2019 година, разрешаване изработването на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване  - Разширение на Гробищен парк „Чаира“ в обхвата на територията на поземлени имоти с идентификатори: 56722.203.1, 56722.203.3, 56722.203.13, 56722.203.14, 56722.203.15, 56722.203.16, 56722.203.17, 56722.203.18, 56722.203.19, 56722.203.21, 56722.203.22, 56722.203.23, 56722.203.614, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива и одобряване на задание за ПУП.

Внася: Стефан Милев – ВРИД Кмет на Община ПлевенКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета