Вижте акцентите в проекта за Бюджет 2020 на Община Плевен - pleven.utre.bg

Вижте акцентите в проекта за Бюджет 2020 на Община Плевен

23 януари 2020, 13:00 | plevenutre.bg
 • Снимка:
  ОбС-Плевен

 • Снимка:
  ОбС-Плевен

 • Снимка:
  ОбС-Плевен

 • Снимка:
  ОбС-Плевен

 • Снимка:
  ОбС-Плевен

 • Снимка:
  ОбС-Плевен

 • Снимка:
  ОбС-Плевен

 • Снимка:
  ОбС-Плевен

 • Снимка:
  ОбС-Плевен

Общо 111 647 548 лв. е размерът на проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 г.

Общо 111 647 548 лв. е размерът на проекта за бюджет на Община Плевен за 2020 г. Заложените приходи в него са съответно 111 647 548 лв. - държавни дейности 72 010 321 лв., местни 39 637 227 лв.

Проектът на Бюджет 2020 на Общината с конкретни акценти  по него бе представен публично в зала „Гена Димитрова“ от кмета Георг Спартански, в присъствието на заместник-кмета с ресор „Финанси и икономика” Милен Яков. В публичното обсъждане на годишния финансов документ се включиха и представители на Общински съвет - Плевен в лицето на неговия председател Мартин Митев и зам.-председателя Петя Василева, и общинските съветници Йордан Грижов, Димитър Карамфилов, Валентина Вълчанова, Веселка Лилова, Ивайло Петров, Юлиян Йовков, Христо Таслаков, Бойко Янчев, Пепо Петков и Емануил Аргилашки., В залата бяха и представители на местната администрация и много граждани.

Обсъждането започна с представянето на акцентите, след което думата за въпроси имаха присъстващите в залата. Поставените питания бяха за: как се формират бюджетите на малките населени места в общината и необходимостта да бъдат предвидени повече средства за тях; на какъв етап е изпълнението на проекта за изграждане на приют за бездомни кучета в Плевен и желание да се организира публично обсъждане на архитектурния проект за него; за състоянието на улиците в Плевен и какви са средствата, заложени тази година в бюджета за ремонти на пътната инфраструктура; за санирането в града и конкретно питане по тази тема, свързано с бл. „Тотлебен“ №31. Отправени бяха и препоръки относно организацията на движение, почистването на уличната мрежа, както и въпроси по заложени конкретни разходи в Бюджет 2020. Публичното обсъждане на проекта продължи близо 3 часа. Предстои обсъждане на предложения финансов план на заседания на всички постоянни комисии в Общински съвет - Плевен, след което и на сесия на местния парламент.

Акценти в проекта за Бюджет 2020 на Община Плевен:

Проектът на бюджет на Община Плевен за 2020 г. очертава основните финансови параметри, в които ще се осъществява дейността на Общината през настоящата година. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за Община Плевен са предвидени средства в размер на 68 419 034 лв. От тях общата субсидия за делегираните от държавата дейности е в размер на 63 081 634 лв., трансферите за местни дейности - 3 612 600 лв. /обща изравнителна субсидия 3 333 700 лв. и 278 900 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища/. Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 724 800 лв.

Проектът за местни приходи по бюджета на Община Плевен за 2020 г. /без предвидените за местни дейности средства в проекта на ЗДБРБ/ е в размер на 34 961 827 лв. В т. ч. влизат имуществени и други данъци от 18 975 000 лв., като най-голям относителен дял от данъчните приходи има „данък върху недвижимите имоти” - 8 800 000 лв. Следват приходите от данък върху превозните средства - 5 500 000 лв. Средствата са планирани въз основа на постъпленията през предходната година. Приходите, разчетени през годината от данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин, са 4 300 000 лв. Размерът на постъпленията е завишен спрямо плана за 2019-а, като е взето предвид достигнатото изпълнение от този вид данък към 31.12.2019 г., уточняват от местната управа и посочват, че този данък е зависим от динамиката на пазара с недвижими имоти. Останалите местни данъци са с незначителна тежест към общия обем на общинския бюджет.

Голям дял от местните приходи по бюджета на Община Плевен за 2020 г. са постъпленията от неданъчни приходи - 17 056 500 лв. Тук влизат приходи и доходи от собственост 4 442 000 лв. /от продажба на стоки и услуги – 1 250 000 лв.; приходи от наеми на имущество – 1 990 000 лв.; приходи от наеми на земя – 1 200 000 лв. и др./ и планираните приходи от продажбата на нефинансови активи в размер на 1 370 000 лв. Очакваните постъпления от местни данъци и такси са планирани в съответствие с размерите, определени от Общинския съвет, с изменените и допълнени наредби за определянето и администрирането на местните данъци и за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината; запазване размерите на данъчните ставки, общински такси и цени на услуги; продължаващи действия за подобряване на събираемостта на общинските данъчни и неданъчни приходи.

В раздел „Трансфери” са заложени средства за съфинансиране на  ДКТ „Иван Радоев”, Плевенската филхармония, съфинансиране основен ремонт на ел. инсталация и изграждане на перално помещение на ДЯ „Чайка“ по проект „Красива България“, както и собственият принос в реализирането на проекти по оперативните програми на ЕС.

В раздел „Разходи“ заложената сума е съответно 111 647 548 лв. По функции разпределението е както следва: общинска администрация - 3 414 100 лв.; отбрана и сигурност - 334 319 лв.; образование - 48 151 494 лв.; здравеопазване - 4 958 604 лв.; социални грижи - 2 986 687 лв.; култура - 3 236 430 лв.

Капиталови разходи

За финансиране на инвестиционната програма през 2020 г. ще се разчита на собствени приходи, целева субсидия от Републиканския бюджет и на добро усвояване на средствата по оперативните програми на Европейския съюз /ЕС/.

Пълният проект на Бюджет 2020 на Община Плевен е публикуван на интернет страницата на местната управа, раздел Дейности / Финанси  и икономика - https://www.pleven.bg/bg/byudzhet-2020/byudzhet-2020Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета