Правителството се разпореди с имоти в Гривица и Божурица - pleven.utre.bg

Правителството се разпореди с имоти в Гривица и Божурица

29 април 2020, 13:39 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Министерският съвет прие решения

Правителството промени статута на сгради и съоръжения, намиращи се в община Долна Митрополия, с. Божурица, местност „Ливадите", от публична държавна на частна държавна собственост. Решението е във връзка с „Реконструкция на обща Пречиствателна станция за отпадъчни води за група населени места от общините Плевен и Долна Митрополия", финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." С оглед прилагане на съвременни технически решения и подобряване условията за работа и експлоатация на ПСОВ, е предвидено премахването на част от съществуващите сгради и съоръжения, тъй като са морално и физически остарели, в незадоволително състояние и с отпаднала необходимост за функционирането на станцията.

Министерският съвет прие и решение за възмездно учредяване на безсрочен сервитут върху поземлен имот в горска територия - публична държавна собственост, в полза на „А1 България" ЕАД. Имотът се намира в землището на село Гривица, Община Плевен и е с площ на сервитутната зона 0,588 дка. Той попада в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Плевен" към Държавно предприятие „Северозападно държавно предприятие" - Враца. Върху имота ще бъде изграден подземен електропровод 20 kV за електрозахранване на базова станция PVN0056.A Гривица.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета