За над 12 млн. лв. рекултивират депото за отпадъци край Буковлък - pleven.utre.bg

За над 12 млн. лв. рекултивират депото за отпадъци край Буковлък

14 май 2020, 16:44 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    Община Плевен

Община Плевен сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект

Община Плевен сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Плевен” по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”.

Стойността на проекта е 12 241 909,84 лв., а продължителността му - 23 месеца.

Инвестициите в проекта са насочени към изпълнение на мерки по закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци, намиращо се в землището на с. Буковлък. Площта на депото, която ще бъде рекултивирана в резултат от изпълнението на проекта за техническа рекултивация, е 17,32 ха.

Основната цел е насочена към изпълнение на задълженията на Република България по процедура по нарушение на правото на ЕС във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

С реализацията на проекта ще се постигнат следните общи цели:

• Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;

• Елиминиране на рисковете, произтичащи от движението и разпространението на замърсявания в тялото на депото и извън него;

• Намаляване на рисковете за човешкото здраве;

• Постигане съответствие с нормативните изисквания – Наредба № 8 от 24 август 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатацията на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Очакваният резултат от реализацията на проекта е изпълнена техническа рекултивация на депо за неопасни отпадъци, неотговарящо на изискванията на Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, което ще допринесе за изпълнението на задълженията на Република България в сектор отпадъци.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета