Какво ще обсъждат съветниците в Плевен на предстоящото си заседание? - pleven.utre.bg

Какво ще обсъждат съветниците в Плевен на предстоящото си заседание?

23 юни 2020, 13:19 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    архив

Заседанието е на 25 юни, предварителният дневен ред включва 37 предложения

След две поредни заседания в зала "Катя Попова" заради спазване на разписаните противоепидемични мерки и указания във връзка с COVID - 19, този месец Общински съвет - Плевен се събира за заседание отново в залата си за сесии в сграда "Гена Димитрова".

Заседанието е на 25 юни /четвъртък/ от 09.00 часа, предварителният дневен ред включва 37 предложения.

1. Предложение относно приемане на Наредба за допълнение на Наредба №14/2001 г. на Общински съвет – Плевен за търговската дейност на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно изменение и допълнение на Наредба №14 на Общински съвет – Плевен, за търговската дейност на територията на община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно приемане на годишни отчети и баланси за 2019 г. на търговските дружества с общинско участие, определяне размер на дивидента, дължим на община Плевен от търговските дружества за 2019 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишния финансов отчет на дружествата за 2020 година.

Внася: ПК  по „Стопанска политика и транспорт“

4. Предложение относно приемане Стратегия за управление на общинската собственост в Община Плевен за периода 2020 г. – 2023 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно изменение на Решения №175/30.04.2020 г. и №195/28.05.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно изменение на Решение №155/19.03.2020 г. на ОбС-Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7. Предложение относно дарение на технически инвестиционен проект.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно разкриване на две щатни бройки за медицински специалист във втора яслена група в ДГ „Звънче“ гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен за външно финансиране с Проект „Подпомагане на образователния процес в 7 Центъра за настаняване от семеен тип в община Плевен“ пред Фонд „Социална закрила“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно преобразуване на Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за ученическо, техническо и научно творчество, чрез вливане в Центъра за подкрепа за личностно развитие – Център за работа на деца.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно отчитане на средствата за командировъчни разходи на Председателя на Общински съвет – Плевен за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

12. Предложение относно отчитане на средствата за командировъчни разходи на Кмета на Община Плевен за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно получаване на разрешително за водовземане от подземни води.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно определяне на базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд за стопанската 2020 – 2021 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на общински земи и гори“ в частта относно предмета на дейност на общинското предприятие, общата численост на персонала и длъжностно разписание на служителите на предприятието.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно приемане на пазарна оценка за отдаване под наем на земеделски имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собственост на Община Плевен. (ОбС-0322)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собственост на Община Плевен. (ОбС-0323)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно закупуване на построени върху общински поземлен имот жилищни сгради, селскостопански постройки и гараж, находящи се в с.Опанец, ул.“Христо Сръбски“ №49.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 56722.663.22 с площ 376 кв.м., съставляващ УПИ Х-663.22 в кв.177 по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Спортен клуб по волейбол Олимпиец“, общински недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Генерал Ганецки“ №48, актуван с АОС №38360/01.02.2013 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно изменение на решение №038/19.12.2019 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1494/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот-1“ – поземлен имот №000234 с площ 119.837 дка, находящ се в местността „Печеняка“, село Бохот, актуван с АОС №31517/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, находящи се в УПИ І, кв.67 и кв.44 по плана на гр.Славяново, община Плевен, за поставяне на преместваеми обекти – павилиони на основание чл.56 от ЗУТ.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0311)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно отдаване под наем на части от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0312)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0313)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0314)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно  отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0315)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно  отдаване под наем на част от имот – частна общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион за търговска и обслужваща дейност за срок от 5 години. (ОбС-0316)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

31. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулиран поземлен имот ІХ-652.733, кв.622 и улица южно от УПИ ІХ-652.733 по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

32. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за изместване на електропровод ВЛ „Орлица“ в местността Текийски орман в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

33. Предложение относно Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на канал за отпадни води до поземлен имот 383.13 в местността Момин геран в землището на гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

34. Предложение относно заявление за изработване на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - застрояване над пешеходна улица определена от ок – 632б - ок 632в – 632г, връзка между сгради в УПИ ІV-659.1035, кв. 36б и УПИ ІІ-659.1068, кв. 36а по плана на гр. Плевен съгласно разпоредбите на чл. 188 от Закона за устройство на територията

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

35. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за част от терен за улица северно от УПИ LIІ-652.592,  кв. 622 по плана на гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

36. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за паркинг, част от улично пространство на улица по ок 4131 към ок 4132, западно от кв. 839 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

37. Предложение относно Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на оптично кабелно захранване на базова станция VТ 5377 в ПИ 37856.162.13 в землището на с. Коиловци

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община ПлевенКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета