В Плевен извършиха иновативни операции с роботизирана система DaVinci и апаратура Firefly - pleven.utre.bg

В Плевен извършиха иновативни операции с роботизирана система DaVinci и апаратура Firefly

14 юли 2020, 07:02 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    МУ-Плевен

За първи път в страната

За първи път в страната в Клиниката по онкологична хирургия към  УМБАЛ „Д-р Георги  Странски“ – Плевен бяха извършени иновативни операции с роботизирана система Da Vinci, надградена с високотехнологична апаратура Firefly за интраоперативна оценка на кръвоснабдяването на коремни органи. Роботизираната система е надградена със специална лазерна камера и нов софтуер Firefly, закупени по проект BG05M2OP001-1.002-0010 "Център за компетентност по персонализирана медицина, 3Д и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия“ с финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и  инвестиционни фондове. Системата Firefly се използва за регистрирането на имунофлуоресценция на специално багрило Indocyanine green (индоцианиново зелено), което се поставя венозно на пациента. Циркулиращата кръв става видима благодарение на лазерната камера.

В Клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ „Д-р Георги  Странски“ – Плевен, партньор по проекта, са извършени две операции на пациенти с рак на правото черво от доц. д-р Добромир Димитров и лекари от Отделението по колопроктология и гнойносептична хирургия и от Клиниката по онкологична хирургия към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – Плевен. Осъществени бяха типична робот-асистирана предна резекция на правото черво с високо прекъсване на регионалните съдове и тотална мезоректална ексцизия. Бяха проследени и визуализирани чрез имунофлоурисценция кръвоносните съдове и виталитета на чревната анастомоза. Методът цели след прекъсването на кръвоносните съдове на дебелото черво да онагледи реално докъде органът е със запазено кръвоснабдяване, за да не се разчита на субективната преценка на оператора при прекъсването му и създаването на анастомоза. Данни от проучвания в световен мащаб сочат, че със своята обективност методът води до снижаване на честотата на инсуфициенция (изпускане на шевната линия на чревната анастомоза). По този начин, на пациентите се предоставя достъп до съвременна, висококачествена и високотехнологична хирургия, която гарантира по-голяма сигурност. Този тип хирургия все по-често се определя като „image guided surgery“. Пациентите, оперирани по иновативния метод, се възстановиха бързо и бяха изписани на петия следоперативен ден.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета