Община Плевен ще разработва Комплексна програма за качество на атмосферния въздух по проект - pleven.utre.bg

Община Плевен ще разработва Комплексна програма за качество на атмосферния въздух по проект

25 юли 2020, 07:16 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Начална пресконференция във връзка с изпълнението на проект № BG16M1OP002-5.002-0022 "Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 - 2025 г. на община Плевен", по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0022-C01 от 19.03.2019 г., финансиран от ОП „Околна среда” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България, организира Община Плевен.

Плевен е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух. В тази връзка местната администрация изпълнява „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 µm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016-2020 г.”. Като допустим бенефициент по Процедура BG16М1ОР002-5.002 в рамките на ОПОС 2014-2020 г. предвид изтичащия срок на действие на посочения стратегически документ, Общината разработи проектното предложение. То предвижда да се изготви Комплексна програма за качеството на атмосферния въздух за периода 2021–2025 г. на община Плевен. Главната цел е свързана с идентифицирането на най-подходящите мерки за постигане на съответствие с приетите нормативни изисквания на национално и европейско ниво, а стратегическата цел е да се осигури здравословна среда за живот на населението и висока степен на защита на околната среда. Началната пресконференция ще оповести източниците на финансиране, целите, дейностите и очакваните резултати.

Общата стойност на проекта е 245 945,59 лв., от които европейско съфинансиране: 209 053,75 лв., и национално съфинансиране: 36 891,84 лв., представляващи 100 %  БФП. Общата продължителност на проекта е 24 месеца (19.03.2019 г. - 03.03.2021г.), от които 18 месеца за фактическо физическо изпълнение на съответните съставляващи проекта дейности.

Пресконференцията ще се проведе на 27 юли 2020 г., понеделник, от 11.00 часа в Заседателната зала на III етаж в сградата на Община Плевен при спазване на всички разписани противоепидемични мерки и указания.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета