Какво ще обсъждат съветниците в Плевен на предстоящото си заседание? - pleven.utre.bg

Какво ще обсъждат съветниците в Плевен на предстоящото си заседание?

26 юли 2020, 11:16 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

В предварителния дневен ред са включени 44 точки

Общински съвет - Плевен, се събира за заседание на 30 юли /четвъртък/ от 09,00 ч. по предварителен дневен ред от 44 точки. С оглед спазване на разписаните противоепидемични мерки и указания във връзка с COVID - 19, съветниците ще заседават в зала „Плевен“ в сградата на Областна администрация.

Ето какво включва дневният ред:

1. Преразглеждане на Решение №236/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

2. Преразглеждане на Решение №237/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

3. Преразглеждане на Решение №238/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

4. Преразглеждане на Решение №239/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

5. Преразглеждане на Решение №240/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

6. Преразглеждане на Решение №241/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

7. Преразглеждане на Решение №242/25.06.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

8. Предложение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №3/2000 г. на Общински съвет – Плевен за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 9. Предложение относно изменение на Решение № 1172 от 20.12.2018 год. на Общински съвет - Плевен /изменено с Решение №1367/27.06.2019 г., 035//19.12.2019 г., 110/28.02.2020 г. и 149/19.03.2020 г./ за поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие" АД - Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България" /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, и Експресбанк АД - съфинансираща институция, за осигуряване на допълнителни финансови средства от ФГР и Бюджета на Община Плевен под формата на собствен принос.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно изпълнение на задължения по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M10P002- 2.010-0012-С01(№Д-34-31/13.05.2020 г.) за проект с per. № BG16M10P002 - 2.010-0012 „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен", финансиран по Процедура № BG16M10P002- 2.010, Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14 по Приоритетна ос: Отпадъци на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020 г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС, чрез подписване на Запис на Заповед за получаване на авансово плащане по проекта.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно изменение на Инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 година.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно разходване на средства от събраните отчисления по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето, свързани с изпълнение на изискванията на ЗУО.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно приемане на Правилник за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно покриване на загуба за 2017 г. на „ТИБОР“ ЕАД гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно освобождаване наемателите на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - общинска собственост, и наемателите на поземлени имоти – общинска собственост за разполагане на собствени РИЕ, от задълженията за заплащане на обезщетения в двоен размер  на наемната цена и за премахване на РИЕ след изтичане срока на наемните договори.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно възлагане на услуга обществен превоз на пътници по автобусни линии Плевен - Гулянци - Гиген - Искър; Плевен - Гулянци - Гиген; Плевен - Байкал и Плевен - Николаево от областната  и общинската транспортни схеми от квотата на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 17. Предложение относно определяне брой, предназначение и местонахождение на отделните видове общински жилища.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно закриване на ОУ „Никола Вапцаров“, гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно актуализиране на списъка на Клубовете на хората с увреждания и пенсионера, находящи се в селата на територията на община Плевен и гр. Славяново и предоставяне за безвъзмездно ползване общински имоти и сключване на договори за ползване на помещения, предназначени за Клуб на хората с увреждания и пенсионера /КХУП/, находящи се в прилежащите към община Плевен села и гр. Славяново.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21 Предложение относно безвъзмездно предоставяне на спортен обект, собственост на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно приемане от Община Плевен на дарение от СИТИ груп, представляващо „Система за контрол на достъпа“, ул.“Бъкстон“, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно приемане на решение за прекратяване на Договор ИРК-1495/13.08.2013 г. за предоставяне на концесия за услуга на имот - публична общинска собственост, представляващ язовир "Бохот - 2" - поземлен имот №000058 с площ 62,943 дка, находящ се в местността „Салийца", с. Бохот, актуван с АОС № 31519/13.12.1999 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години. (ОбС-0352)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща терен за поставяне на преместваемо съоръжение - павилион за търговска и обслужваща дейност, за срок от 5 години. (ОбС-0353)

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда идентификатор  56722.660.857.5.14, град Плевен, бул. „Христо Ботев“ №48.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно продажба на самостоятелен обект в сграда идентификатор  56722.662.538.4.45, находящ се в град Плевен, бул. „Ген.Скобелев“ №20, вх.А, ет.1.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно закупуване на построени върху общински поземлен имот: жилищна сграда и гаражи, находящи се в гр.Плевен, ул.“Стоян Михайловски“ №88.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно получаване на разрешително за водовземане от подземни води.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно проект за „Водопроводна мрежа в ПИ 56722.701.3262, 701.3276, 701.3277, 701.3297 в местност „Стража“, землище на гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

31. Предложение относно проект за „Уличен водопровод от ОК 74 през ОК 70е към ОК 70д в кв.610 по плана на гр.Плевен“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

 

 

 

32. Предложение относно Проект за изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.652.721, попадащ в границите на УПИ XXXII, кв.617а и част от второстепенна улица (тупик) определена от ок 1359в към ок 1359г, по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл.15, ал.З, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7 на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

33. Предложение относно приемане проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за УПИ І-12716 – за безвредни производствени дейности и УПИ VІІІ-12720, кв.722г, по плана на гр.Плевен и улица по ок225а – ок228а и сключване на предварителен договор, на основание на чл.15, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл.50 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

34. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 05921.103.14 в местността Карабаша в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

35. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 05921.103.15 в местността Карабаша в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

36. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 05921.103.17 в местността Карабаша в землището на с. Бохот, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

37. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на електропровод до поземлен имот с идентификатор 05951.500.12 в местността Мало драго в землището на с. Бохот

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

38. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имот с идентификатор 56722.716.321 в местността Цигански лозя в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

39. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.219 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

40. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.1483 в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

 Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

41. Предложение относно допълване годишната „Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Плевен през 2020 г.” и Разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен План на елементите на техническата инфраструктура за определяне на трасе на довеждащ път към индустриална зона гр. Плевен, свързващ общински път PVN 1151,  Плевен - Ясен - поземлен имот с идентификатор 87597.401.199, землище с. Ясен, с общински път, свързващ завод „Рубин” с гр. Плевен - поземлен имот с идентификатор 53583.78.242, землище с. Опанец.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

42. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ за урегулиран поземлен имот ІХ-652.733, кв.622 и улица южно от УПИ ІХ-652.733 по плана на гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

43. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за част от терен за улица северно от УПИ LIІ-652.592,  кв. 622 по плана на гр. Плевен

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

44. Предложение относно заявление за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН – ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за паркинг, част от улично пространство на улица по ок 4131 към ок 4132, западно от кв. 839 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община ПлевенКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета