Какво ще обсъждат съветниците в Плевен на августовското си заседание? - pleven.utre.bg

Какво ще обсъждат съветниците в Плевен на августовското си заседание?

21 август 2020, 07:13 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    архив

Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 27 август

Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 27 август /четвъртък/ от 09,00 ч. по предварителен дневен ред от 30 точки. То ще се проведе в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова

Ето какво включва дневният ред:

1. Преразглеждане на Решение №271/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

2. Преразглеждане на Решение №272/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

3. Преразглеждане на Решение №291/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Областен управител на област Плевен.

4. Преразглеждане на Решение №294/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен, върнато за ново обсъждане от Кмета на Община Плевен.

5. Отчет относно изпълнение на бюджета на Община Плевен за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно изпълнение на решения от №1055/30.08.2018 г. до №1507/17.10.2019 г., мандат 2015 – 2019 г.

Внася: ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“

7. Предложение относно приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Плевен за периода 01.07.2019 г. – 31.12.2019 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет - Плевен

8. Предложение относно избор на експерт – счетоводители за 2020 г.

Внася: ПК по „Стопанска политика и транспорт“

9. Предложение относно приемане на окончателен счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и доклад за дейността на ликвидатора на „Дентален център I-Плевен” ЕООД /в ликвидация/ - гр.Плевен, освобождаване на ликвидатора от отговорност и даване съгласие за заличаване на дружеството от Търговския регистър при АВ - гр.София.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно изменение на Решение № 1172 от 20.12.2018 год. на Общински съвет - Плевен /изменено с Решение №1367/27.06.2019 г., 035//19.12.2019 г., 110/28.02.2020 г., 149/19.03.2020 г. и 257/30.07.2020 г./ за поемане на дългосрочен дълг под формата на /заем/ кредит от „Регионален фонд за градско развитие" АД - Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България" /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020, и Експресбанк АД - съфинансираща институция, за осигуряване на допълнителни финансови средства от ФГР и Бюджета на Община Плевен под формата на собствен принос.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен по Програма „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022“ за пристрояване, надстрояване и реконструкция на съществуващата училищна сграда на СУ „Стоян Заимов“ – град Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно разпределение на средствата в група „Физическа култура и спорт“ и приемане на Спортен календар на Община Плевен за 2020 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно изменение на Решение №131/16.03.2020 г. и разкриване на дейност „Домашен социален патронаж“ в с.Мечка.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно замяна на курс по автобусна линия Плевен – Славяново, спрени от изпълнение с Решение №161/19.03.2020 г., удължени с Решение №198/28.05.2020 г., Решение №246/25.06.2020 г. и №292/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно Възобновяване изпълнението на курсове по автобусни линии Плевен - Върбица и Плевен - Буковлък, временно спрени с Решение №161/19.03.2020г., удължено с Решение №198/28.05.2020г., Решение №264/25.06.2020г. и №292/30.07.2020г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно определяне на цени и продажба на материални активи – моторни превозни средства и тежкотоварна техника.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти - публична и частна общинска собственост, на територията на гр. Плевен за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост в училища.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Регионално управление на образованието (РУО) – Плевен на нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се на ул.“Димитър Константинов“ №23, гр.Плевен, актуван с АОС №39762/25.11.2013 год.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 56722.661.1374 с площ 739 кв.м, съставляващ УПИ V-661.1374 в кв.105 по плана на гр.Плевен, отреден за обществено обслужващи дейности, чрез публичен търг

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Предложение относно продажба на общинско жилище от фонд „Ведомствен“, находящ се в гр. Плевен, жк „Дружба“, бл.122, вх.Г, ет.7, ап.27.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

23. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. „Гренадирска“ №75 - поземлен имот с идентификатор 56722.653.57 с площ 396 кв.м, съставляващ УПИ II в кв.130а по плана на гр.Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

24. Предложение относно Продажба на общински недвижим имот, находящ се в гр. Плевен, ул. „Родопи“ № 5-7 – поземлен имот с идентификатор 56722.660.1431 с площ 250 кв.м, съставляващ УПИ IV-1987,1988 в кв.355 по плана на гр. Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

25. Предложение относно продажба на общински недвижим имот - поземлен имот с идентификатор 56722.654.34 с площ 379 кв.м, съставляващ УПИ IX-82 в кв.10 по плана на гр. Плевен, отреден за жилищно строителство, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

26. Предложение относно закупуване на сгради, построени върху общински поземлен имот с идентификатор 37856.501.51, находящи се в с.Коиловци, ул. „Тинтява“ №6.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

27. Предложение относно изменение на Решение № 1503/17.10.2019 год. на Общински съвет – Плевен за даване на Разрешаване за изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасе на външно кабелно електрозахранване НН на сгради от ТП - 462 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.734.2451 в местността Мъртва долина в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.51 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно приемане проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлен имот 666.1055, попадащ частично в границите на урегулиран поземлен имот І, кв. 447, улица между ок 290 към 291 и урегулиран поземлен имот ХІ, кв. 424; поземлен имот 666.171, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот ІІІ, кв. 447;  поземлен имот 666.155, попадащ в границите на урегулиран поземлен имот L, кв. 424; поземлен имот 666.154, попадащ в границите на УПИ ХІ, кв. 424 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен

договор, на основание чл. 15, ал. 3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община ПлевенКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета