ОбС – Плевен прие за сведение справка за изпълнение на общинския бюджет за първото полугодие - pleven.utre.bg

ОбС – Плевен прие за сведение справка за изпълнение на общинския бюджет за първото полугодие

24 септември 2020, 11:24 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Справката бе представена от кмета на Общината Георг Спартански пред местния парламент

Общински съвет - Плевен прие за сведение информация за изпълнението на бюджета на Общината, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни тази година. Справката бе представена от кмета на Общината Георг Спартански пред местния парламент в изпълнение на изискванията на Закона за публичните финанси.

Размерът на сборния бюджет на Общината за 2020 г., приет с Решение №150 от 19.03.2020 г. на Общинския съвет, е 112 047 548 лв., от които 72 010 321 лв. за „делегирани от държавата дейности" и 40 037 227 лв. „местни приходи". След корекции на бюджета в резултат на допълнително предоставени средства от централния бюджет и други ведомства, към 30.06.2020 г. актуализираният общински бюджет е 116 507 903 лв.

Изпълнение на приходната част

Уточненият размер на Бюджета на Общината към 30.06.2020 г., е общо 116 507 903 лв., като отчетеното изпълнение е в размер на 48 130 561 лв., което представлява 41,31 % спрямо годишния план. Изпълнението на данъчните приходи за периода е 55,54 % - при годишен план 18 975 000 лв. отчетеното изпълнение е 10 538 371 лв. Постъпленията от по-важните приходи са: Данък върху недвижимите имоти - при годишен план 8 800 000 лв. изпълнението е 6 090 586 лв. /69,21 %/; Данък върху превозните средства - при план 5 500 000 лв. отчетеното изпълнение е 2 932 720 лв. /53,32 %/; Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин - при план 4 300 000 лв. е отчетено изпълнение от 1 389 196 лв. /32,31 %/.

При неданъчните приходи е отчетено изпълнение 46,19 %, като при план 17 935 902 лв. постъпленията са 8 284 122 лв. Основните постъпления тук са от общински такси, като планираните за годината 10 703 500 лв. приходи от общински такси са с изпълнение за полугодието в размер на 5 766 953 лв. Постъплението от „Такса битови отпадъци" е с най-голям относителен дял - 9,96 % от всички приходи. Изпълнението на „Постъпления от продажба на нефинансови активи" е 20,63 %, като при план 1 370 000 лв. изпълнението е 282 626 лв.

Взаимоотношенията с Републиканския бюджет са изпълнени на 54,73 %, като постъпилите средства са 38 775 690 лв. при разчетени 70 842 698 лв. Субсидиите за „делегираните от държавата дейности" са с отчетено изпълнение 55,83 % или 36 899 665 лв. при планирани 66 087 298 лв. В частта „местни приходи" получените трансфери от Републиканския бюджет са 1 876 025 лв. от разчетените 4 755 400 лв. за годината.

Изпълнение на разходната част

Към 30.06.2020 г. от бюджета на Община Плевен са извършени разходи в размер на 48 130 561 лв., кат приоритетно са осигурени средства за заплати, осигурителни плащания, както и за издръжка на образователните, здравните и социалните заведения.

За първото шестмесечие на 2020 г. за „делегирани от държавата дейности" от планираните 3 619 297 лв. са разходени 1 569 164 лв. В частта „местни дейности" разплатените разходи са 939 446 лв. при годишен разчет 2 156 164 лв. За периода са дофинансирани делегирани от държавата дейности с местни приходи в размер на 1 659 879 лв.

Изпълнението на бюджета спрямо приетия годишен план за функцията с най-висок относителен дял в него - „Образование“, е 41,37 % за „държавни дейности", 31,06 % за „местни дейности" и 30,34 % за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи. Тук за периода са отчетени 22 419 697 лв. при планирани за годината 55 034 625 лв.

Отчетените към 30.06.2020 г. средства от бюджета за инвестиции са в размер на 1 657 302 лв., а уточненият годишен план е 12 791 141 лв.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета