Какво ще обсъждат съветниците в Плевен на октомврийското си заседание? - pleven.utre.bg

Какво ще обсъждат съветниците в Плевен на октомврийското си заседание?

23 октомври 2020, 15:38 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    архив

Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 29 октомври

Общински съвет - Плевен се събира за заседание на 29 октомври /четвъртък/ от 09,00 ч.  в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова". Старейшините ще обсъждат 33 предложения.

Ето какво включва дневният ред:

1. Предложение относно изменение на Наредба №17 на Общински съвет – Плевен за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

2. Предложение относно приемане на Общински план за защита при бедствия.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

3. Предложение относно създаване на Общински туристически информационен център.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

4. Предложение относно кандидатстване на Община Плевене с Проект „Основен ремонт на електроинсталация и перален блок на детска ясла „Чайка“, гр.Плевен“ за външно финансиране по Проект „Красива България“ 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

5. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с Проект „Ремонт на зала „ВОЛЕЙБОЛ“ в съществуваща сграда“ с идентификатор 56722.659.248.1.1, разположен в УПИ ІІ, кв.403 по плана на гр.Плевен, ПИ с идентификатор 56722.659.248 за външно финансиране по Проект „Красива България“ 2021 г.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

6. Предложение относно изменение на Решение №530 от 30.03.2017 г. на Общински съвет – Плевен, изменено с Решение №958/22.05.2018 г., Решение №1459/26.09.2019 г., Решение №024/28.11.2019 г. и Решение №166/30.04.2020 г., за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

7.  Предложение относно изменение на Решение №930/27.04.2018 г. за сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД за поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

8. Предложение относно изменение на Решение №260/30.07.2020 г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно промяна на наименованието на Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици, Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно приемане на нов Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Център за работа с деца – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

11. Предложение относно разрешение за съществуване и дофинансиране на маломерни паралелки в училищата от община Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

12. Предложение относно отдаване под наем на чести от имоти публична общинска собственост в детски и учебни заведения.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

13. Предложение относно даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в Плана за земеразделяне полски пътища и нефункциониращи напоителни канали – общинска собственост, включени в масивите за ползване за стопанската 2020/2021 година и определяне на цена за ползването на тези имоти.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

14. Предложение относно получаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект – язовир „Горни Дъбник“, чрез изградени съоръжения – съществуващ промишлен водопровод по ул. „Георги Кочев“, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

15. Предложение относно временно спиране на изпълнението на курсове от общинската транспортна схема.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост, представляващи терени за поставяне на преместваеми съоръжения – павилиони за разпространение на печатни издания, за срок от пет години.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

17. Предложение относно отдаване под наем за срок от 5 (пет) години за разполагане на преместваеми съоръжения, рекламно – информационни елементи (билбордове тип „Ракета“), по реда на чл.57, ал.1 от ЗУТ – публична общинска собственост, по бул. „Данаил Попов“, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

18. Предложение относно учредяване право на строеж за изграждане на магазин за хранителни стоки върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.655.142, част от УПИ І, кв.729 по плана на град Плевен, жк „Сторгозия“, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

19. Учредяване право на строеж за изграждане на два броя гаражи върху общински поземлен имот с идентификатор 56722.664.176, представляващ част от УПИ І, кв.269 по плана на гр.Плевен, ул. „Ген.Колев“ №14, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно продажба на незастроен недвижим имот – частна общинска собственост с идентификатор 56722.651.509 с площ 528 кв.м., съставляващ УПИ ІІ в кв.604г по плана на гр.Плевен, отреден за обществено обслужване, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

21. Предложение относно продажба на урегулиран застроен общински недвижими имот на собственик на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор 37856.501.352, УПИ V, кв.41 по плана на с.Коиловци, отреден за друг обществен обект, комплекс.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

22. Продажба на четири недвижими имота – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство: УПИ V, VІ, VІІ и VІІІ в кв.31 по плана на с.Гривица, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

23. Продажба на общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 56722.667.1036 с площ 631 кв.м., съставляващ УПИ V, кв.11, гр.Плевен, отреден за обществено обслужване, актуван с АОС №42057/15.03.2017 г., чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

24. Продажба на застроен общински недвижим имот – поземлен имот с идентификатор 56722.667.1058, съставляващ УПИ V-667.1058 в кв.37 по плана на гр.Плевен, отреден за обществено обслужващи дейности, на собственика на законно построени върху него сгради.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

25. Закупуване на сграда с идентификатор 56722.667.360.1, построена върху общинска земя в УПИ V, кв.34а, жк „Дружба“, гр.Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

26. Закупуване на сграда с идентификатор 56722.661.825.1, построена върху общинска земя в УПИ V-8678, кв.70 с административен адрес: гр.Плевен, ул. „Сергей Румянцев“ №56.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

27. Приемане проект за изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване за поземлени имоти с идентификатори 56722.651.466 и  56722.651.467, попадащи в границите на УПИ ІV-641  в кв. 604 по плана на гр. Плевен и сключване на предварителен договор, на основание чл. 15, ал. 3, във връзка с ал.5 от ЗУТ и чл. 50 от Наредба № 7/2005г. на Общински съвет – Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

28. Предложение относно  изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ за  поземлен имот с идентификатор 56722.661.131, попадащ в границите на УПИ ІІ – За хотел в кв. 1 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

29. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.716.239 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

30. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 56722.716.240 в местността Табакова чешма в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

31. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.757.212 в местността Плочата в землището на гр. Плевен и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

32. Предложение относно разрешаване изработването на проект за Подробен Устройствен ПланПарцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за прокарване на трасета на водопровод, канал, електропровод и газопровод до поземлен имот 701.3309 в местността Стражата в землището на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

33. Предложение относно Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.2791 и ПИ 56722.701.1418  в местността Стража в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански - Кмет на Община Плевен

34. Питане от Албена Симеонова Върбанова – общински съветник  с вх.№ОбС-0462/01.10.2020 г.

МултимедияКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета