Община Плевен представя резултатите по проекта за качество на атмосферния въздух - pleven.utre.bg

Община Плевен представя резултатите по проекта за качество на атмосферния въздух

21 февруари 2021, 10:49 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    plevenutre.bg

Плевен е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух

 Община Плевен организира Заключителна пресконференция на 24 февруари 2021 г. (сряда) във връзка с представяне на постигнатите резултати от изпълнението на  проект № BG16M1OP002-5.002-0022 "Разработване на Комплексна програма по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-5.002-0022-C01 от 19.03.2019 г.  за качество на атмосферния въздух за периода 2021 - 2025 г. на Община Плевен", финансиран от ОП „Околна среда“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от държавния бюджет на Република България.

Поканени да присъстват са членове на Звено за управление на проекта, представители на общинска администрация - Плевен, представители на други заинтересовани страни (институции, икономически субекти, НПО), медии.

Плевен е един от градовете в България с наднормено замърсяване на атмосферния въздух. В тази връзка Община Плевен изпълнява „Програма за намаляване на нивата на замърсителите и за достигане на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) на територията на гр. Плевен по показателите фини прахови частици с размер до 10 µm (ФПЧ10) и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) с План за действие за периода 2016-2020 г.”. Като допустим бенефициент по Процедура BG16М1ОР002-5.002 в рамките на ОПОС 2014-2020 г., предвид изтеклия срок на действие на посочения стратегически документ, Общината разработи проект за изготвяне на „Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“, която е приета с Решение № 423/28.01.2021г. на Общински съвет - Плевен. Главната цел е свързана с идентифицирането на най-подходящите мерки за постигане на съответствие с приетите нормативни изисквания на национално и европейско ниво, а стратегическата цел е да се осигури здравословна среда за живот на населението и висока степен на защита на околната среда.

Заключителната пресконференция ще оповести източниците на финансиране, целите, дейностите и постигнатите резултати по проект „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух за периода 2021 – 2025 г. на Община Плевен“.

Общата стойност на проекта е 245 945,59 лв., от които европейското съфинансиране е 209 053,75 лв., а националното - 36 891,84 лв., представляващи 100 %  БФП.

Общата продължителност на проекта е 24 месеца (19.03.2019 г. - 03.03.2021 г.), от които 18 месеца за фактическо физическо изпълнение на съответните съставляващи проекта дейности.

Събитието ще започне от 13:00 ч. в Заседателната зала на етаж III в сградата на Община Плевен.Коментари (1)

Потребител
Наблюдател
Какъв проект,какви резултати, като за 24 месеца улиците са измити 3 пъти,а голяма част не се и метат.Само приказки и точене на средства.
21 февруари, 17:25 ч.

Добави коментар

* Задължителни полета