Ето какво ще решава новият Общински съвет на Плевен на първата си сесия - pleven.utre.bg

Ето какво ще решава новият Общински съвет на Плевен на първата си сесия

22 ноември 2019, 10:23 | plevenutre.bg
 • Снимка:
  ОбС-Плевен, архив

Заседанието е на 28 ноември

Новият Общински съвет на Плевен, мандат 2019 - 2023г. се събира за първо редовно заседание след официалното си встъпване в правомощия. Предварителният дневен ред на сесията, насрочено за 28 ноември /четвъртък/, включва 20 предложения. Заседанието е от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда “Гена Димитрова”.

1. Предложение относно определяне представител на Общински съвет – Плевен в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. 2. Предложение относно избор на местна комисия за работа с граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. 3. Предложение относно определяне представител на Общински съвет – Плевен в Областен съвет за развитие.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. 4. Предложение относно определяне на представител на Общински съвет – Плевен в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 5. Предложение относно избор на Комисия за решаване на жилищните нужди на гражданите.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. 6. Предложение относно избор на Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. 7. Предложение относно удължаване срока на ликвидацията на „Дентален център І-Плевен“ ЕООД, град Плевен.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. 8. Предложение относно възлагане на Кмета на Община Плевен да представлява Община Плевен в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 9. Предложение относно промяна в плана за финансиране на капиталовите разходи през 2019 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

10. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с Проект „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен етап-2“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 11. Предложение относно кандидатстване на Община Плевен с Проект „Закриване и рекултивация на съществуващо общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Плевен“ по Оперативна програма „Околна среда 20 14-2020 г.“.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 12. Предложение относно приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Плевен 2019-2021 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 13. Предложение относно закупуване на нежилищен имот – гараж с идентификатор 56722.654.8.26 с площ  20 кв.м., находящ се в град Плевен, ж.к. „Сторгозия“, гараж 24.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 14. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на територията на град Плевен за поставяне на преместваемо съоръжение – павилион.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен  

 1. 15. Предложение относно предоставяне безвъзмездно за управление на Общинска избирателна комисия – Плевен, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ: част от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56722.660.765.4.3 – помещение с площ 23 кв.м., находящо се на ІІ етаж в масивна сграда на ул. „Д. Константинов“ №23б, град Плевен, актуван с АОС №37300/15.12.2011 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

16. Предложение относно продажба на застроен общински недвижим имот на собственика на законно построени върху него сгради, представляващ поземлен имот с идентификатор 56722.662.599 – УПИ ІХ-7765а, кв.328, отреден за жилищно строителство по плана на град Плевен .

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 17. Предложение относно приемане на годишен план за ползване на дървесина от горски територии – собственост на Община Плевен през 2020 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 18. Предложение относно актуализиране на Сборния бюджет на Община Плевен за 2019 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 19. Предложение относно изменение на Решение №530/30.03.2017 г. на Общински съвет – Плевен, изменено с Решение №958/22.05.2018  г. и Решение №1459/26.09.2019 г. за отпускане на заем от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Изменение на Решение №1172/20.12.2018 г. на Общински съвет – Плевен /изменено с Решение №1367/27.06.2019 г./ за поемане на дългосрочен дълг под формата на кредит от „Регионален фонд за градско развитие“ АД – Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България“ /ФГР Север/, част от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и Експресбанк АД – съфинансираща институция, за осигуряване на допълнителни финансови средства от Бюджета на Община Плевен под формата на собствен принос.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община ПлевенКоментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета