НАП - Плевен разясни новостите в данъчна кампания 2020 - pleven.utre.bg

НАП - Плевен разясни новостите в данъчна кампания 2020

24 февруари 2020, 16:31 | plevenutre.bg
  • Снимка:
    НАП-Плевен

През 2019 година салона за обслужване на клиенти са посетили общо 97 204 граждани

През 2019 година салона за обслужване на клиенти в НАП офис Плевен са посетили общо 97 204 граждани. Агенцията е издала 4677 персонални идентификационни кода /ПИК/, като от 2012 г. общият им брой надминава 27 хиляди. Към 23.02.2020г. физически лица са подали 1519 броя годишни декларации, като подадените от тях по електронен път с ПИК и КЕП са почти 1000 бр.

От 2018 година се въведе плащане с ПОС терминал. В сравнение с 2018 г., през 2019 година извършените плащания с физическо ПОС-устройство са се увеличили значително , като са преведени 3 813 253 лв.  повече от предходната година. Тенденцията към увеличение ще се запази, тъй като услугата е безплатна и улеснява гражданите в разплащанията им.

Нови моменти в Данъчна кампания 2020 година

Крайният срок за физическите лица за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране /изискването е това да се извърши по електронен път/ и плащане през 2020  година е удължен до 31 март, а крайният срок за обявяване на доходите е 30 април т.г. Условието е физическите лица да нямат задължения. До  30.09.2020 г. може да бъде вписана и корекция в годишната декларация.

От март 2020 г. ще бъде достъпна и предварително попълнена декларация за доходите на гражданите, които вече имат ПИК или квалифициран електронен подпис /КЕП/. 

Считано от 01.01.2019 г., отпада задължителното издаване на служебните бележки по чл. 45 от ЗДДФЛ.

По отношение на годишната данъчна декларация вече няма да се прилага копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за данъчното облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ.

По отношение на справка по чл. 73, ал. 1  от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване /КСО/- платци на доходи, посочени в чл. 73, ал. 1 от

ЗДДФЛ, предоставят справки по нов образец за изплатените през годината доходи и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.

Във връзка със справка по чл. 73,  ал.6  от ЗДДФЛ - работодателите предоставят по електронен път до 28 февруари справка по образец за изплатените през предходната година облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните данък и задължителни осигурителни вноски.

Служебно попълване на годишните данъчни декларации на физическите лица е най-новата услуга, предоставяна от НАП. През 2020 година всяко физически лице, притежаващо ПИК или КЕП, ще може да достъпи информация за изплатените му доходи от трудови и извънтрудови доходи.  Това ще бъде възможно посредством електронните услуги на НАП, като данните ще се зареждат автоматично в попълнени бланки на годишната данъчна декларация. От лицата се изисква единствено да сверят коректността и пълнотата на данните и да подадат декларацията, подписвайки я с КЕП или ПИК. Тази услуга ще бъде реализирана в началото на м. март, след изтичане през м. февруари на срока по чл.73 от ЗДДФЛ. За неподадени данни недобросъвестните работодатели ще бъдат санкционирани с глоби. Запазва се възможността за подаване на декларации на хартиен носител от физически лица, които не се самоосигуряват  /самоосигуряващите се лица декларират доходи само по електронен път/.

При юридическите лица, по ЗКПО крайният срок за подаване на годишните декларации е 31.03.2020 г. и се извършва по електронен път.

Запазва се разпоредбата, че фирмите, които не са осъществявали дейност по смисъла на ЗСч  не са задължени да подават годишен отчет за дейността /ГОД/ и  годишна данъчна декларация, освен когато за периода през който не е осъществявана дейността, възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, или фирмата желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в декларацията.

Плащането на дължимите данъци и осигурителни вноски се извършва по известните вече начини - банков път с платежно нареждане /вносна бележка/ за плащане от/към бюджета, с пощенски запис за плащане към бюджета, по интернет, по сметки на компетентната ТД/офис на НАП, съгласно чл. 8 от ДОПК, както и чрез физически ПОС или виртуален терминал на НАП.

Вноската за здравно осигуряване за 2020 г. се увеличава  от 22,40 лв. на 24,40 лв., в резултат на увеличение на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 560 лв. на 610 лв., какъвто е размерът на минималната работна заплата/.

Всички електронни услуги на НАП вече ще бъдат достъпни единствено чрез използването на определен транспортен протокол TLS версия 1.2  от 17.02.2020 г., с цел гарантиране сигурността на обменяните данни. Клиентите на агенцията, които ползват операционна система Windows XP и стари версии на браузери, след 17 февруари няма да имат достъп до портала.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета