По дневен ред от 28 точки ще заседават общинските съветници на Плевен в четвъртък - pleven.utre.bg

По дневен ред от 28 точки ще заседават общинските съветници на Плевен в четвъртък

22 юли 2018, 08:00 | plevenutre.bg
 • Снимка:
  plevenutre.bg

Старейшините заседават на 26 юли

Редовното заседание на Общински съвет - Плевен ще се проведе на 26 юли, четвъртък, от 9,00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда "Гена Димитрова ". Предварителният дневен ред е от 28 точки, съобщават от пресцентъра на местния парламент.

Ето какво включва дневният ред:

1. Предложение относно приемане на актуализация на План за действие към актуализираната „Стратегическа карта за шум на град Плевен”, приета с решение №619/29.06.2017 г. на Общински съвет - Плевен

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 2. Предложение относно приемане на Правила за отпускане на финансови средства от бюджета на Община Плевен за подпомагане участието в състезания на деца с изявени дарби от училища в Община Плевен.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 3. Предложение относно приемане на отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Плевен от №551/27.04.2017 г. до №670/27.07.2017 г., мандат 2015-2019 г.

Внася: Постоянна комисия по „Законност противодействие на корупцията, установяване конфликт на интереси и контрол по изпълнение на решенията”

 1. 4. Предложение относно приемане текст на Декларация за възстановяване статута на Висшето военновъздушно у чилище в гр. Долна Митрополия.

Внася: Група общински съветници „ГЕРБ”

 1. 5. Предложение относно управление на социалните услуги „Център за обществена подкрепа” и Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане”, като Комплекс социални услуги за деца и семейства.

Внася: Милен Яков – ВРИД Кмет на Община Плевен

 1. 6. Предложение относно извършване на вътрешни компенсирани промени между обектите от поименния списък за капиталови разходи на Община Плевен за 2018 година.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 7. Предложение относно отчитане средствата за командировъчни разходи на  Председателя на Общински съвет – Плевен за периода 01.04.2018 г. – 30.06.2018 г.

Внася: Мартин Митев – Председател на Общински съвет – Плевен

 1. 8. Предложение относно отчитане средствата за командировъчни разходи на    Кмета на Община Плевен за периода 01.04.2018 г. – 30.06.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

9. Предложение относно изменение на Решение №299/25.08.2016 г. на Общински съвет – Плевен за промяна на Общинска транспортна схема и възлагане изпълнението на новосъздадени тролейбусни линии.

Внася: Мартин Митев – Председател н   а Общински съвет – Плевен

 1. 10. Предложение относно изменение на Решение №470/26.01.2017 г. на Общински съвет – Плевен, касаещо промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор 06495.157.11, собственост на Община Плевен, находяща се в землище с. Брестовец и провеждане на процедура за отдаването му под аренда.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 11. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, урегулиран поземлен имот УПИ І, кв.41, с. Ясен, отреден за обществено обслужване, спорт и развлечение, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 12. Предложение относно продажба на общински недвижим имот, застроен урегулиран поземлен имот УПИ І, кв.78а, с. Ясен, отреден за магазин и трафопост заедно с масивна едноетажна нежилищна сграда, чрез публичен търг.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 13. Предложение относно закупуване на жилищна сграда с идентификатор 56722.663.251.2 с площ 23 кв.м., находяща се в град Плевен, ул. „Драва” №55.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 14. Предложение относно прекратяване на съсобственост между Община Плевен и Евфтим Кирилов Лазаров и Виолета Кирилова Лазарова, чрез продажба на общинския дял от поземлен имот, находящ се в гр. Плевен, ул. ”Брацигово” №25.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 15. Предложение относно безвъзмездно прехвърляне в собственост на имоти – публична общинска собственост – язовири на Държавата.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 16. Предложение относно отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост в училища.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 17. Предложение относно отдаване под наем на помещение с площ 108 кв.м., в сграда с идентификатор 56722.25.142.5, със застроена площ 246 кв.м., в поземлен имот на Професионална гимназия по лозарство и винарство „Александър Стамболийски”, ж.к. „Сторгозия №97, местността „Текийски орман” в землището на град Плевен, публична общинска собственост, съгласно АОС №42499/26.01.2018 г.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 18. Предложение относно отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещение с площ от 6,50 кв.м., находящо са в гр. Плевен, пл. „Иван Миндиликов” №7, в сградата на Автогара – Плевен, първи етаж.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 19. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 12752.50.10, ПИ 12752.50.11, ПИ 12752.50.36 и ПИ 12752.50.37 в местността „Телеграфа”, находище „Сухия кладенец” в землището на с. Върбица и одобряване на Задание за изработване на подробния устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

20. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 12752.49.9, ПИ 12752.49.10 и ПИ 12752.49.11 в местността „Воденичарски път”, находище „Сухия кладенец” в землището на с. Върбица и одобряване на Задание за изработване на подробния устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 21. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 12752.58.1 и ПИ 12752.58.112 в местността „Воденичарски път”, находище „Сухия кладенец” в землището на с. Върбица и одобряване на Задание за изработване на подробния устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 22. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.382.520 и  ПИ 56722.382.2 в местността „Кожухарска чешма” в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 23. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 87597.31.20 в местността „Клисовица”, в землището на с. Ясен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и  одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 24. Предложение относно разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ 56722.701.3300 в местността „Стража”, в землището на гр. Плевен, парцеларни планове на елементите на техническата инфраструктура и одобряване на Задание за изработване на подробен устройствен план.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 25. Предложение относно Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлени имот с идентификатори 56722.651.64, 56722.651.65 и 5672.651.68, попадащи в границите на УП И ІV, кв.604 по плана на гр. Плевен.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

 1. 26. Предложение относно внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Дарен Олегов Цветанов по реда на чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

Внася: Георг Спартански – Кмет на Община Плевен

27. Питане от Емил Кирилов Райков - Общински съветник от МК „За промяна”, с вх. №ОбС – 1347/11.07.2018 г.

28. Питане от Бойко Йорданов Тодоров – Общински съветник от МК „За промяна”, с вх. №ОбС – 01342/13.07.2018 г.Коментари

Няма коментари.

Добави коментар

* Задължителни полета